Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Wolontariat

WOLONTARIAT DAR CZASU I SERCA

Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Wolontariat jest jedną w swoim rodzaju formą kształcenia. Udział w wolontariacie pozwala znaleźć pomysł na siebie i " osadzić" życie w szlachetnych ramach - wskazując na dobro i odpowiedzialność, empatię i współdziałanie.
Naszym planom i działaniom przyświecają słowa ks.Twardowskiego:

"Gdyby wszyscy byli tacy sami, nikt nikomu nie byłby potrzebny"

Cele i założenia:

 • ujęcie spontanicznych akcji i przedsięwzięć w długofalową i systematyczną pomoc potrzebującym
 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska
 • przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza
 • umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy
 • wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych
 • rozwijanie pasji i zainteresowań

Planujemy:

 • systematyczną pomoc w bibliotece szkolnej
 • doraźną pomoc w uroczystościach szkolnych
 • systematyczną pomoc podczas zabaw integracyjnych w świetlicy szkolnej
 • systematyczną pomoc podczas realizacji projektu "rozbawione przerwy"
 • zabawy z dziećmi z Domu Małego Dziecka
 • pomoc potrzebującym uczniom przy odrabianiu lekcji
 • oraz inne działania pod opieką opiekuna w szkole i poza nią
 • Nasze inicjatywy i przedsięwzięcia są starannie zaplanowane w oparciu o powstałą wcześniej mapę potrzeb.

Działamy w siedmiu sekcjach a naszymi opiekunami są:
Małgorzata Gondek-koordynator
Wioleta Kot
Agnieszka Łapińska
Monika Murawska
Monika Sukiennik-Załęska
Marta Jeziółkowska
Aleksandra Szygendowska
Klaudia Bełc

Kim jest wolontariusz?
Wolontariusz ( łac.volontarius=dobrowolny , chętny)
Słownik języka polskiego wyjaśnia: wolontariusz to ten, kto pracuje bez wynagrodzenia, ochotnik, amator, człowiek dobrowolnie, samorzutnie zgłaszający się do jakiejś pracy. Wolontariusz z radością, ze szczerego serca, gorliwie i świadomie działa na rzecz innych niebędących jego bliskimi. Może to być również pomaganie środowisku naturalnemu.
Słowo "ochotnik" przywołuje same pozytywne skojarzenia - dobra wola, chęć, spełnienie.
Przynależność do szkolnego wolontariatu warunkuje dobrowolność i przestrzeganie kodeksu wolontariusza.