Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Reedukacja

Zajęcia reedukacyjne (terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) kierowane są do dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce tj. dysleksją rozwojową (dysleksją, dysgrafią, dysortografią) z klas IV-VI, posiadających opinię z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz dzieci z grupy ryzyka dysleksji z klas II –III. Zajęcia obejmują ćwiczenia funkcji percepcyjno – motorycznych: percepcję i pamięć wzrokową, koordynację wzrokowo – ruchową, analizę i syntezę słuchową, grafomotorykę, słuch fonematyczny oraz ćwiczenia rozwijające funkcje umysłowe, koncentrację uwagi, pamięć i myślenie obrazowo – skojarzeniowe. Zajęcia w naszej szkole odbywają się raz w tygodniu (60 min.) w grupach 2-5 osobowych. Dzieci pracują w gabinecie terapii pedagogicznej wyposażonym w ciekawe i atrakcyjne pomoce dydaktyczne.

Celem zajęć reedukacyjnych jest:
- stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,
- wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji, a tym samym ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania,
- zapobieganie powstawania wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu,
- wzmacnianie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym,
- rozbudzanie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki.