Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Logopedia

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Przedmiotem logopedii jest mowa, którą definiuje się jako akt w procesie porozumiewania się językowego.
Do zadań logopedii należą:
kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
doskonalenie mowy już ukształtowanej,
usuwanie wad mowy,
nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,
usuwanie zaburzeń głosu,
usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

Logopeda szkolny jest odpowiedzialny za:
prowadzenie badań wstępnych (przesiewowych) w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.