Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Logopedia

Przedmiotem logopedii jest mowa, którą definiuje się jako akt w procesie porozumiewania się językowego.

Do zadań logopedii należą:
- kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
- doskonalenie mowy już ukształtowanej,
- usuwanie wad mowy,
- nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty,
- usuwanie zaburzeń głosu,
- usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu.

Logopeda szkolny jest odpowiedzialny za:
- prowadzenie badań wstępnych (przesiewowych) w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej.