Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Małego Powstańca w Warszawie

Integracja

CO TO JEST INTEGRACJA?

Integracja - wyraz ten pochodzi od łacińskiego słowa integrare, co oznacza scalić.
INTEGRACJA oznacza danie szansy przebywania, zabawy, uczenia się i wychowania wszystkim dzieciom, zarówno pełnosprawnym jak i niepełnosprawnym.
Sama idea integracji w pedagogice wywodzi się z nurtu humanistycznego przeświadczenia o prawie wszystkich dzieci do edukacji. Prawo to gwarantuje Konstytucja RP i ratyfikowana przez nasze państwo Konwencja Praw Dziecka. Podstawowym sposobem realizowania idei integracji w edukacji jest tworzenie klas integracyjnych w szkołach masowych. Klasa integracyjna jest formą edukacji stworzoną w celu włączenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w społeczność dzieci zdrowych, a tym samym rozwinięcia między tymi dziećmi pozytywnych więzi emocjonalno-społecznych.
Klasy integracyjne są cząstką nowoczesnej, twórczej i przyjaznej szkoły jako miejsca naturalnej nauki, tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Kształtują wiarę we własne siły, umiejętności poszanowania własnej i cudzej godności. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w życiu i rozwoju społecznym, dzięki obcowaniu z rówieśnikami, akceptacją odmienności drugiego człowieka. Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości. Stwarzają optymalne warunki do wspólnego rozwoju. Zadanie to zrealizuje kompetentna i fachowa kadra pedagogiczna naszej szkoły.

HISTORIA INTEGRACJI W NASZEJ SZKOLE
W roku szkolnym 1999/2000 w naszej szkole rozpoczęły naukę dzieci w jednej z czterech klas pierwszych. W ciągu trwania roku szkolnego okazało się, że kilkoro z nich ma poważne problemy zdrowotne. Po przebadaniu tych uczniów, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. I tak w naszej szkole w roku szkolnym 2000/2001, wychodząc na wprost oczekiwaniom rodziców utworzyliśmy pierwszą klasę integracyjną. Obecnie mamy oddziały integracyjne na wszystkich poziomach. W miarę potrzeb tworzone są również integracyjne oddziały przedszkolne - zerówki.Od 13 kwietnia 2007 roku pełna nazwa naszej szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie. Nasi uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia specjalistyczne odbywające się na terenie szkoły takie jak: terapia pedagogiczna, Biofeedback, terapia metodą Tomatisa, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, hipoterapia. Zajęcia te prowadzone są przez naszych specjalistów. Ponadto dzieci otoczone są opieką psychologiczną i pedagogiczną przez specjalistów pracujących w szkole wspieranych specjalistami z poradni. W roku szkolnym 2011/2012 oraz kolejnym nasza szkoła realizuje projekt unijny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1 - 3 szkół podstawowych. W ramach tego projektu zaplanowano wiele zajęć specjalistycznych.