Publiczne Przedszkole nr 4
w Zduńskiej Woli

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczały do jednego z publicznych przedszkoli do dnia 28 lutego 2019 r. będą zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
(do pobrania). Druk deklaracji pobrać można w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

Tegoroczna rekrutacja do przedszkoli prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Rodzic zakładając konto, a następnie logując się do portalu rekrutacyjnego będzie mógł zapoznać się z ofertą wszystkich placówek znajdujących się na terenie Miasta i wybrać tą, której oferta najbardziej mu odpowiada. Po zalogowaniu się i dokonaniu wyboru wystarczy tylko wydrukować dokumenty i dostarczyć je do wybranej placówki.
Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie w dniach: 1 marca - 14 marca 2019 r.

Nabór Przedszkola

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zduńska Wola.
Na pierwszym etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:
• wielodzietność rodziny (tj. co najmniej troje dzieci),
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z jego rodziców,
• niepełnosprawność obojga rodziców,
• niepełnosprawność rodzeństwa,
• samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Jeżeli po zastosowaniu ww. kryteriów przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami o przyjęciu kandydata do przedszkola decydować będą kryteria gminne określone uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 będą to:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzic/rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym

25-50
(25 pkt
– 1 rodzic pracuje, 50 pkt
– 2 rodziców pracuje)

Dokument potwierdzający, że rodzic/ rodzice dziecka pracuje/pracują zawodowo, wykonuje/wykonują pracę  na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi/prowadzą rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, uczy/uczą się w trybie dziennym

2.

Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

20

Informacje potwierdza dyrektor przedszkola
na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

3.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

5-20
(5 pkt
za każdą 1h powyżej
5 h dziennie)

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

4.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka

10

Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania dziecka

Kryteria określone zostały w Uchwale nr XXXVII/305/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

W zależności od zainteresowania rodziców przewiduje się utworzenie „oddziałów zerowych” w następujących szkołach podstawowych:
- Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kilińskiego 27
- Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Żeromskiego 2/4
- Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Wileńska 3
- Szkoła Podstawowa nr 13, ul. 1 Maja 27
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Złota 67

 W ODDZIAŁACH "0" ZAPEWNIONA BĘDZIE REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ BEZPŁATNA OPIEKA NAD DZIEĆMI W ŁĄCZNYM WYMIARZE DO 8 GODZIN DZIENNIE.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – ROK SZKOLNY 2019/2020

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Zduńska Wola na rok szkolny 2019/2020 określone zostały w Zarządzeniu nr 25/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 25 stycznia 2019 r.

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2019 godz.8.00

14.03.2019 godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) dokumentów potwierdzających  spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.03.2019 godz.8.00

19.03.2019 godz.15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

22.03.2019  godz.15.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym

25.03.2019 godz.8.00

29.03.2019 godz.12.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

01.04.2019 godz.15.00

6.

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

17.06.2019 godz.8.00

21.08.2019 godz.15.00