Publiczne Przedszkole nr 4
w Zduńskiej Woli

Projekty

 

„Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”
Numer projektu: RPLD.07.01.02-10-0002/16
Termin realizacji projektu: 30.06.2017 r. - 15.10.2018 r.
W ramach projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola” skierowanego do mieszkańców i przedsiębiorców Zduńskiej Woli, również do uczniów i ich rodziców, wdrożono 26 usług on-line, w tym m.in.:

• e - składanie deklaracji podatkowej
• e - składanie deklaracji podatkowej
• e - zapłata za opłatę komunalną
• e - zapłata za użytkowanie wieczyste
• e - zapłata podatku
• e - dodatki mieszkaniowe
• e - koncesje alkoholowe
• e - zgłaszanie interwencji
• e - odbiór decyzji
• e - konsultacje dokumentów prawa lokalnego
• e - głosowanie na propozycje budżetu obywatelskiego
• e - składanie wniosków o stypendium
• informacja o stanie sprawy
• informacja o tytułach podatkowych i niepodatkowych

oraz

• e - rekrutacja do przedszkoli i szkół
• e - rekrutacja do przedszkoli i szkół
• e - dzienniczek ucznia

Dostęp do usług publicznych będzie możliwy 24h godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy pomocy różnych kanałów komunikacji:

• aplikacji mobilnej,
• aplikacji mobilnej,
• wtyczek społecznościowych.

W ramach projektu Miasto zakupiło również sprzęt komputerowy oraz infrastrukturę przetwarzania danych umożliwiającą wdrożenie ww. aplikacji w Mieście Zduńska Wola.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1 .2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 2.023.850,00 zł.