Publiczne Przedszkole nr 4
w Zduńskiej Woli

Wizja


Każde dziecko jest niepowtarzalną osobą, dlatego też wraz z rodzicami dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone były w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, by były otwarte na kontakty z innymi ludźmi, by cechowała je patriotyczna oraz twórcza postawa wobec otaczającego je świata. A wszystko to staramy się osiągnąć poprzez:

• Stosując nowoczesne metody i formy pracy, zapewniające dzieciom wszechstronny rozwój oraz sukcesy rozwojowe,
• Obserwując dzieci i pomagamy im rozwijać ich zainteresowania i talenty,
• Staramy się wspierać rodziców, pomagać im rozwiązywać problemy wychowawcze, zachęcamy rodziców do współpracy w celu ujednolicenia naszych oddziaływań wychowawczych.
• Oferujemy zajęcia dodatkowe, takie jak język angielski, religia, koncerty muzyczne, teatrzyki, wycieczki i współdziała ze środowiskiem lokalnym.
• Nasze oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach, dążąc do odkrywania nowych i innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z ziemi
• Dzieci w czasie zajęć w naszym przedszkolu wyzwalają swój wewnętrzny świat poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej, teatralnej i ruchowej
• Promujemy dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
• Pragniemy nauczyć naszych wychowanków wiary we własne możliwości, rozwijać u nich optymizm i poczucie własne wartości . tworzymy dzieciom okazje do budowania konstruktywnych więzi i nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami.
• Edukacja naszych wychowanków ukierunkowana jest na uzyskanie gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej. Badamy tę gotowość, prowadzimy zajęcia wspomagające oraz korygujące rozwój dziecka.