Publiczne Przedszkole nr 4
w Zduńskiej Woli

Wizja

• Edukacja naszych wychowanków ukierunkowana jest na uzyskanie gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej. Badamy tę gotowość, prowadzimy zajęcia wspomagające oraz korygujące rozwój dziecka.
• Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój oraz sukcesy rozwojowe.
• Obserwujemy dzieci i pomagamy im rozwijać ich zainteresowania i talenty
• Staramy się wspierać rodziców, pomagać im rozwiązywać problemy wychowawcze, zachęcamy rodziców do współpracy w celu ujednolicenia naszych oddziaływań wychowawczych.
• Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe, takie jak język angielski, religia, koncerty muzyczne, teatrzyki, wycieczki i współdziała ze środowiskiem lokalnym.
• Nasze oddziaływania dydaktyczno – wychowawcze opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach, dążąc do odkrywania nowych i innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z ziemi
• Dzieci w czasie zajęć w naszym przedszkolu wyzwalają swój wewnętrzny świat poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji słownej, muzycznej, plastycznej, teatralnej i ruchowej
• Promujemy dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
• Pragniemy nauczyć naszych wychowanków wiary we własne możliwości, rozwijać u nich optymizm i poczucie własne wartości . tworzymy dzieciom okazje do budowania konstruktywnych więzi i nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami.

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W ZDUŃSKIEJ WOLI ZE SZCZEGÓLNYM NASTAWIENIEM NA KSZTAŁCENIE INTELIGENCJI WIELORAKICH

CELE STRATEGICZNE
• Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola oraz monitoringu realizacji podstawy programowej według nowego rozporządzenia.

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA
• Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.
• Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru : dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania,…
• Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
• Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
• Wspomaganie rodziców w wychowaniu „optymistycznego dziecka”.
• Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
• Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.