Publiczne Przedszkole nr 4
w Zduńskiej Woli

Program

Program Adaptacyjny
„Będę przedszkolakiem” to program adaptacyjny skierowany do dzieci i ich rodziców, którego celem jest współpraca przedszkola i domu rodzinnego, ukierunkowana na pomoc w pokonaniu obaw i stresów związanych z przekroczeniem progu przedszkolnego. Niezależnie od poziomu rozwoju dziecka, stanowi to wyzwanie dla niego samego, rodziców i przedszkola. Zmiana dotychczasowego trybu życia, a przede wszystkim obecność nowych osób wywołują u dzieci napięcie emocjonalne i są przyczyną różnych form protestu negatywnych reakcji. Takie reakcje mają największe nasilenie na początku roku przedszkolnego. Dzieci płaczą, bo muszą się rozstać z rodzicami, a rodzice, bo muszą zostawić zapłakane dziecko w nowym otoczeniu. Lęk i stres przed nieznanym wzbudza również wśród rodziców niepokój, czy ich dziecko da sobie radę w grupie rówieśniczej i czy jego poziom rozwojowy jest na odpowiednim etapie. Przedszkole jest środowiskiem edukacyjnym, które stymuluje możliwości rozwojowe dzieci, wspomaga ich rozwój indywidualny i tworzy korzystne warunki dla wszechstronnego rozwoju. Dlatego istnieje konieczność podjęcia takich działań, które pozwoliłby pokonać lęki i stres dzieci oraz wpłynęłyby na wyrównanie, w miarę możliwości, poziomu rozwoju dzieci w sferze: motoryki, czynności samoobsługowych, rozwoju mowy, rozwoju umysłowego.
Program ten, jest także skierowany na zadania związane z pomocą rodzicom, zmierzająca ku lepszemu poznaniu działalności i funkcji przedszkola, podnoszeniu wiedzy i kultury pedagogicznej, współdziałaniu razem z rodzicami, w zabawach i życiu przedszkola między innymi przez kontakty indywidualne, zebrania i uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu.
Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Cele Programu Adaptacyjnego
• Zaspokajanie podstawowej potrzeby psychicznej dzieci – poczucia bezpieczeństwa.
• Pokonanie przez dzieci barier i stresów związanych z koniecznością przebywania w nowym otoczeniu i rozłąki z rodziną
• Wspomaganie dzieci w budowaniu pozytywnego obrazu siebie
• Nabywanie przez dzieci umiejętności dostosowanych do swoich możliwości rozwojowych
• Zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich w przedszkolu
• Zapoznanie rodziców z przedszkolem, jego funkcjami i zadaniami oraz umożliwienie uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola.

Program Wychowawczy
Program wychowawczy Publicznego Przedszkola Nr 4 w Zduńskiej Woli stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten opracowany został w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców.
Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:
• radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,
• bezpieczeństwa,
• poczucia własnej godności.

Charakterystyka Programu
Celem programu jest świadome wprowadzenie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących obszarach:
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
• Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
• Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Warunki Realizacji
Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.
Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:
• samoobsługi i czynności higienicznych
• zabaw samorzutnych
• zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości
• spożywania posiłków
• spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu

Program Profilaktyczny
Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Ma on na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwić dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci. Przygotować dzieci do tego, by potrafiły współżyć z innymi, poznawać zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w sytuacjach takich, że będą mogły się nauczyć, jak radzić sobie z trudnościami a w okresie dorastania i dorosłości, lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami. Promować i kształtować zdrowy styl życia.
Program profilaktyczny jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty w następujących obszarach :
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
• Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
• Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

Program Profilaktyczny wskazuje dzieciom
• Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.
• Jak mówić to, co chce się powiedzieć.
• Jak słuchać uważnie.
• Jak prosić o pomoc.
• Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.
• Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.
• Jak mówić przepraszam.
• Jak radzić sobie z prześladowaniem.
• Jak rozwiązywać konflikty.
• Jak adaptować się do nowych sytuacji.
• Jak pomagać innym.
• Jak rozpoznawać zagrożenia.
• Jak mówić „nie”.

Cele Ogólne
• Promocja zdrowego stylu życia.
• Tworzenie warunków sprzyjających własnemu bezpieczeństwu.
• Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych.
• Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
• Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

Cele Szczegółowe
• Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
• Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.
• Rozwijanie aktywności ruchowej.
• Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie, na wycieczkach, spacerach.
• Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń na drodze i wynikających z przypadkowych spotkań z nieznajomymi, zabaw z zapałkami, spożywania lekarstw, środków chemicznych, nieznanych roślin, zbliżania się do zwierząt.
• Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.
• Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
• Radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami.
• Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z rówieśnikami.