Publiczne Przedszkole nr 4
w Zduńskiej Woli

Regulamin wycieczek

Rodzice i uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:

1. Złożenia w określonym terminie pisemnej zgody na udział dziecka w wycieczce przedszkolnej .
2. Ubrania dzieci w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu .
3. Punktualnego przyprowadzenia dzieci na miejsc zbiórki.
4. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki.
5. Zachowywania się w kulturalny sposób.
6. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.
7. Informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach.
8. Pozostawienia w porządku wszystkich miejsc przebywania .
9. Przestrzegania regulaminu.
W czasie wycieczki zabronione jest :
1. Oddalanie się od grupy bez zgody kierownika wycieczki lub opiekuna.
2. Narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych.