link do bip

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

 

I. CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

1. Zadania zawodowe technika rachunkowości

 • w zakresie kwalifikacji: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy;
  • sporządzanie dokumentacji kadrowej;
  • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
  • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
  • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
  • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
  • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami
   
 • w zakresie kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości:
  • organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych;
  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
  • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników;
  • wycenianie składników aktywów i pasywów;
  • ustalanie wyniku finansowego;
  • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych;
  • prowadzenie analizy finansowej.
 
 

2. Środowisko pracy

Technik rachunkowości może być zatrudniony jako księgowy, samodzielny księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac.

  • w działach finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych;
  • w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych;
  • biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych.

 

3. Predyspozycje psychologiczno-fizyczne

  • uzdolnienia do nauk ścisłych
  • zainteresowania prawnicze
  • zdolności rachunkowe i organizacyjne
  • koncentrację uwagi
  • dokładność i systematyczność w działaniu
  • analityczny umysł
  • podzielność uwagi
  • spostrzegawczość
  • gotowość do pracy w warunkach monotonnych
  • odpowiedzialność finansowa
  • umiejętność sprawnego komunikowania się
  • umiejętność pracy w zespole
  • dobra pamięć
  • otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne
  • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

 

4. Przeciwwskazania zdrowotne

 

Kandydaci do technikum zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie technik rachunkowości. Przeciwwskazaniem może być słaby wzrok, którego nie można skorygować szkłami, słaby słuch, brak odporności fizycznej i psychicznej, choroby kręgosłupa.

 

II. WARUNKI KSZTAŁCENIA

Nauka w technikum trwa 4 lata. W całym okresie nauczania na kształcenie zawodowe przeznaczono 1470 godzin. Kształcenie zawodowe jest prowadzone w oparciu o modułowy program nauczania: nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne. W kształceniu modułowym występuje prymat umiejętności praktycznych nad wiedzą teoretyczną, a przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy. Technik rachunkowości odbywa praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, urzędach administracji samorządowej, urzędach skarbowych, biurach rachunkowych, bankach, oddziałach lub jednostkach terenowych ZUS w wymiarze 8 tygodni (2800 godzin) w cyklu kształcenia.

 

W wyniku kształcenia w zawodzie technik rachunkowości ukształtujesz umiejętności:

1. wspólne dla wszystkich zawodów, tj. z zakresu

  • przepisów bhp
  • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • języka obcego właściwego dla zawodu technik rachunkowości
  • kompetencji personalnych i społecznych
  • organizacji pracy małych zespołów
   
  2. wspólne dla zawodów z obszaru administracyjno – usługowego, np.: podstawowe pojęcia związane z mikro i makroekonomią, przepisami prawa, prezentacją i opracowaniem danych statystycznych
 • 3. zawodowe związane z wyodrębnionymi kwalifikacjami - zawód technik rachunkowości jest zawodem dwukwalifikacyjnym, z kwalifikacjami:
  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 

III. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci Technikum nr 5, którzy osiągnęli kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości mogą być zatrudnieni w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych jako księgowi, specjaliści ds. finansów, specjaliści ds. kadr i płac.

 

 

IV. MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Absolwenci, którzy zdali egzamin maturalny mogą kontynuować naukę w systemie dziennym lub zaocznym na studiach różnych kierunków.

Absolwent, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji ABE.35. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

 

 

V. OFERTA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 • koło teatralne
 • chór szkolny
 • SKS
 • zajęcia wyrównawcze

szczegóły >>

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

 

W ZSP nr 5 dużą uwagę przywiązujemy do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy. Uczniowie na terenie szkoły zobowiązani są do noszenia identyfikatorów. Okazują je również przy wejściu i wyjściu ze szkoły. W szkole przestrzegana jest procedura dotycząca zasad zwalniania uczniów ze szkoły oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole.

W ZSP nr 5 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. System stanowi element zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i pracownikom przebywającym na terenie szkoły. Zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystywane są celu wyeliminowania przejawów zachowań niezgodnych z prawem i regulaminami szkolnymi oraz w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych bądź niezgodnych z prawem zachowań na terenie szkoły.

 

VII. INFORMACJA O EGZAMINACH

 1. Egzamin maturalny
 2. Egzamin zawodowy – uczeń technikum potwierdza swoje kwalifikacje przystępując w trakcie nauki do egzaminu. Egzamin dotyczy każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji. Jeżeli uczeń uzyska świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z organizowania i prowadzenia działalności w organizacji praz prowadzenia rachunkowości, po ukończeniu szkoły uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.