link do bip

MAGAZYNIER - LOGISTYK

 

 

I. CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

1. Zadania zawodowe magazyniera - logistyka

  • przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu
  • przechowywanie towarów
  • ponoszenie odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie
  • prowadzenie dokumentacji magazynowej

 

2. Środowisko pracy

 

Magazynier - logistyk może pracować w magazynach handlowych i przemysłowych,
w hurtowniach oraz w nowoczesnych centrach logistycznych.

 

3. Predyspozycje psychologiczno - fizyczne

  • dobry stan zdrowia (potwierdzony poprzez badania lekarskie)
  • siła i duża wytrzymałość fizyczna
  • dokładność i skrupulatność
  • dobra organizacja pracy
  • podzielność uwagi
  • umiejętność współpracy
  • komunikatywność

4. Przeciwwskazania zdrowotne

 

Kandydaci do branżowej szkoły I stopnia zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie magazynier - logistyk. Przeciwwskazaniem mogą być naczne zaburzenia narządu ruchu, niska wydolność fizyczna, choroby kręgosłupa, słaby wzrok i słuch, niska odporność psychiczna i fizyczna.

 

II. WARUNKI KSZTAŁCENIA

 

Nauka w branżowej szkole I stopnia  trwa 3 lata. W całym okresie nauczania na kształcenie zawodowe przeznaczono 1500 godzin. Kształcenie zawodowe jest prowadzone w oparciu
o przedmiotowy program nauczania: na zajęcia teoretyczne przeznaczono 600 godzin, na kształcenie praktyczne 900 godzin. Przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy.

W wyniku kształcenia w zawodzie magazynier - logistyk ukształtujesz umiejętności:

  1. wspólne dla wszystkich zawodów, tj. z zakresu:
   • przepisów bhp
   • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
   • języka obcego właściwego dla zawodu
   • kompetencji personalnych i społecznych
  2. wspólne dla zawodów z obszaru administracyjno – usługowego, np.: podstawowe pojęcia związane z mikro i makroekonomią,
  3. zawodowe związane z wyodrębnionymi kwalifikacjami - zawód magazynier- logistyk jest zawodem jednokwalifikacyjnym, z kwalifikacją:
   • AU.22 - Obsługa magazynów (realizacja procesów magazynowych, obsługa magazynów przyprodukcyjnych, obsługa magazynów dystrybucji)

III. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

 

Absolwenci BS I stopnia mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, w których funkcjonują magazyny, w hurtowniach oraz w centrach logistycznych


 

IV. MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO KSZTAŁCENIA

 

Absolwent, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie magazynier - logistyk może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

V. OFERTA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 • koło teatralne
 • chór szkolny
 • SKS
 • zajęcia wyrównawcze

szczegóły >>

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

 

W ZSP nr 5 dużą uwagę przywiązujemy do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy. Uczniowie na terenie szkoły zobowiązani są do noszenia identyfikatorów. Okazują je również przy wejściu i wyjściu ze szkoły. W szkole przestrzegana jest procedura dotycząca zasad zwalniania uczniów ze szkoły oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. W ZSP nr 5 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. System stanowi element zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i pracownikom przebywającym na terenie szkoły. Zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystywane są w celu wyeliminowania przejawów zachowań niezgodnych z prawem i regulaminami szkolnymi oraz w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych bądź niezgodnych z prawem zachowań na terenie szkoły.

 

VII. INFORMACJA O EGZAMINACH

 

Uczeń branżowej szkoły I stopnia potwierdza swoje kwalifikacje przystępując w trakcie nauki do egzaminu. Egzamin dotyczy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Jeżeli uczeń uzyska świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji, po ukończeniu szkoły uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie magazynier - logistyk. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.