link do bip

MONTER NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ

 

 

I. CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

1. Zadania zawodowe montera nawierzchni kolejowej

 • wykonywanie robót związanych z budową nawierzchni kolejowej,
 • wykonywanie robót związanych z wymianą uszkodzonych elementów nawierzchni i podtorza,
 • wykonywanie robót związanych z utrzymaniem wymaganych parametrów technicznych nawierzchni kolejowej

 

2. Środowisko pracy


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter nawierzchni kolejowej może podejmować pracę w:

 • spółkach kolejowych przy eksploatacji linii kolejowych, np. PKP PLK S.A.,
 • przedsiębiorstwach tramwajowych przy budowie i utrzymaniu nawierzchni szynowych, np. MPK spółka z o.o.,
 • przedsiębiorstwach napraw i utrzymania linii kolejowych,
 • przedsiębiorstwach budowlano - montażowych wykonujących roboty torowe i mostowe.

Monter nawierzchni kolejowej pracuje w terenie, na wolnym powietrzu, w ruchu ciągłym i w zmiennych warunkach atmosferycznych.

 

3. Predyspozycje psychologiczno - fizyczne


 • dobry stan zdrowia (siła i wytrzymałość fizyczna)
 • sprawność rąk i nóg
 • wysoki poziom aktywności
 • zrównoważenie emocjonalne
 • umiejętność samokontroli i samooceny
 • rzetelność, uczciwość w postępowaniu

4. Przeciwwskazania zdrowotne

 

Kandydaci do branżowej szkoły I stopnia zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie monter nawierzchni kolejowej. Przeciwwskazaniem mogą być znaczne zaburzenia narządu ruchu, ograniczenie zdolności kończyn, niska wydolnośc fizyczna, choroby kręgosłupa.

 

 

II. WARUNKI KSZTAŁCENIA

 

Nauka w branżowej szkole I stopniaj trwa 3 lata. W całym okresie nauczania na kształcenie zawodowe przeznaczono 1600 godzin. Kształcenie zawodowe jest prowadzone w oparciu
o przedmiotowy program nauczania: na zajęcia teoretyczne przeznaczono 630 godzin, na kształcenie praktyczne 970 godzin. Przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy.

W wyniku kształcenia w zawodzie monter nawierzchni kolejowej ukształtujesz umiejętności:

  1. wspólne dla wszystkich zawodów, tj. z zakresu:
   • przepisów bhp
   • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
   • języka obcego właściwego dla zawodu
   • kompetencji personalnych i społecznych
  2. wspólne dla zawodów z obszaru budowlanego, np.: podstawowe pojęcia budowlane,
  3. zawodowe związane z wyodrębnionymi kwalifikacjami - zawód monter nawierzchni kolejowej jest zawodem jednokwalifikacyjnym, z kwalifikacją:
   • BD.10 - Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza (wykonywanie robót związanych z budową nawierzchni kolejowej, wykonywanie robót związanych z utrzymaniem nawierzchni kolejowej i podtorza)

III. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

Absolwenci BS I stopnia najczęściej są zatrudniani na stanowisku montera przy budowie i eksploatacji linii kolejowych, a także przy budowie i utrzymaniu nawierzchni szynowych dla środków transportu takich jak tramwaj, metro.

 

IV. MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO KSZTAŁCENIA

 

Absolwent może podjąć dalsze kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w szkole branżowej II stopnia lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

 

V. OFERTA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 • koło teatralne
 • chór szkolny
 • SKS
 • zajęcia wyrównawcze

szczegóły >>

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

 

W ZSP nr 5 dużą uwagę przywiązujemy do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy. Uczniowie na terenie szkoły zobowiązani są do noszenia identyfikatorów. Okazują je również przy wejściu i wyjściu ze szkoły. W szkole przestrzegana jest procedura dotycząca zasad zwalniania uczniów ze szkoły oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. W ZSP nr 5 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. System stanowi element zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i pracownikom przebywającym na terenie szkoły. Zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystywane są w celu wyeliminowania przejawów zachowań niezgodnych z prawem i regulaminami szkolnymi oraz w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych bądź niezgodnych z prawem zachowań na terenie szkoły.

 

VII. INFORMACJA O EGZAMINACH

 

Uczeń branżowej szkoły I stopnia j potwierdza swoje kwalifikacje przystępując w trakcie nauki do egzaminu. Egzamin dotyczy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Jeżeli uczeń uzyska świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji, po ukończeniu szkoły uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie monter nawierzchni kolejowej. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.