link do bip

TECHNIK DRÓG KOLEJOWYCH I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH

 

I. CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

1. Zadania zawodowe

  • organizowanie i koordynacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów inżynieryjnych
  • kontrolowanie stanu technicznego dróg kolejowych i kolejowych obiektów inżynieryjnych

  • podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego w przypadku awarii, wypadku lub klęsk żywiołowych

  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej utrzymania dróg kolejowych

  • sporządzanie kosztorysów robót drogowo-mostowych.

2. Środowisko pracy

 

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych może pracować na następujących stanowiskach:

  • dróżnik obchodowy - dozorowanie linii kolejowych poprzez kontrolę stanu elementów infrastruktury
  • toromistrz - organizowanie, kierowanie i nadzór nad robotami torowymi

  • mostowniczy - organizowanie, kierowanie i nadzór nad utrzymaniem obiektów inżynieryjnych

Praca na tych stanowiskach odbywa się w systemie zmianowym, w narażeniu na warunki atmosferyczne oraz na wysokości, często w zmiennym rytmie dobowym z narażeniem na stres, hałas, wibrację i pyły. Jest to praca odpowiedzialna i przy dużym napięciu uwagi.

 

3. Predyspozycje psychologiczno-fizyczne

  • bardzo dobry stan zdrowia - kategoria I

  • odporność psychiczna i fizyczna

  • zrównoważenie emocjonalne

  • zdolność koncentracji i cierpliwość

  • rozwaga i opanowanie

  • odpowiedzialność i obowiązkowość

4. Przeciwwskazania zdrowotne

 

Kandydaci do technikum zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są wszelkie schorzenia ograniczające sprawność fizyczną ucznia oraz wady wzroku, słuchu i postawy, a także zaburzenia o charakterze psychicznym.

 

II. WARUNKI KSZTAŁCENIA

 

Nauka w technikum trwa 4 lata. W całym okresie nauczania na kształcenie zawodowe przeznaczono 1470 godzin.

Kształcenie zawodowe jest prowadzone w oparciu o modułowy program nauczania: nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne. W kształceniu modułowym występuje prymat umiejętności praktycznych nad wiedzą teoretyczną, a przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy.

Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawcy zapewniającego rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodni.

W wyniku kształcenia w zawodzie technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych ukształtujesz umiejętności:

 1. wspólne dla wszystkich zawodów, tj. z zakresu
  • przepisów bhp
  • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • języka obcego właściwego dla zawodu technik
  • kompetencji personalnych i społecznych
  • organizacja pracy małych zespołów
 2. wspólne dla zawodów z obszaru budowlanego
 3. zawodowe związane z wyodrębnionymi kwalifikacjami - zawód technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych jest zawodem dwukwalifikacyjnym, z kwalifikacją:
  • BD.23 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
  • BD.24 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

III. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

Absolwenci szkoły, który potwierdzili wszystkie kwalifikacje zawodowe mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach zarządzających utzrymaniem szlaków kolejowych, w przedsiębiorstwach budowlanych budujących nowe obiekty drogowe i mostowe z przeznaczeniem dla kolejnictwa, w tym również w działach obsługujących kosztorysowanie i prowadzenie zamówień publicznych dla inwestycji budowlanych i modernizacyjnych..

 

IV. MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO KSZTAŁCENIA

 

Absolwenci, którzy zdali egzamin maturalny mogą kontynuować naukę w systemie dziennym lub zaocznym na studiach różnych kierunków. Mogą także kontynuować naukę w szkole Policealnej, aby uzyskać kolejny tytuł zawodowy lub ukończyć kurs kwalifikacyjny uzyskując kolejne kwalifikacje i tytuł zawodowy.

 

V. OFERTA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 • koło teatralne
 • chór szkolny
 • SKS
 • zajęcia wyrównawcze

szczegóły >>

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

 

W ZSP nr 5 dużą uwagę przywiązujemy do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy. Uczniowie na terenie szkoły zobowiązani są do noszenia identyfikatorów. Okazują je również przy wejściu i wyjściu ze szkoły. W szkole przestrzegana jest procedura dotycząca zasad zwalniania uczniów ze szkoły oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole.

W ZSP nr 5 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. System stanowi element zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i pracownikom przebywającym na terenie szkoły. Zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystywane są celu wyeliminowania przejawów zachowań niezgodnych z prawem i regulaminami szkolnymi oraz w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych bądź niezgodnych z prawem zachowań na terenie szkoły.

 

VII. INFORMACJA O EGZAMINACH

 

 1. Egzamin maturalny
 2. Egzamin zawodowy – uczeń technikum potwierdza swoje kwalifikacje przystępując w trakcie nauki do egzaminu. Egzamin dotyczy każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji. Jeżeli uczeń uzyska świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji zawodowych wówczas, po ukończeniu szkoły uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

 

VIII. INFORMACJA PKP PLK S.A. na temat zawodu - szczegóły >>