link do bip

TECHNIK EKONOMISTA

 

I. CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

1. Zadania zawodowe technika ekonomisty

  • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  • obliczanie podatków

  • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych

  • prowadzenie rachunkowości

  • wykonywanie analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

2. Środowisko pracy

 

Technik ekonomista może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania:

  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych
  • w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności

  • w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania,

  • w sekretariacie

  • samodzielnie prowadzić małą firmę

3. Predyspozycje psychologiczno-fizyczne

  • dobry stan zdrowia
  • dokładność i systematyczność w działaniu

  • zdolność koncentracji i podzielność uwagi

  • umiejętność sprawnego komunikowania się

  • umiejętność pracy w zespole

  • dobra pamięć

  • otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne

  • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

4. Przeciwwskazania zdrowotne

 

Kandydaci do technikum zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie technik ekonomista. Przeciwwskazaniem może być słaby wzrok, którego nie można skorygować szkłami, słaby słuch, brak odporności fizycznej i psychicznej.

 

II. WARUNKI KSZTAŁCENIA

 

Nauka w technikum trwa 4 lata. W całym okresie nauczania na kształcenie zawodowe przeznaczono 1470 godzin. Kształcenie zawodowe jest prowadzone w oparciu o modułowy program nauczania: nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne. W kształceniu modułowym występuje prymat umiejętności praktycznych nad wiedzą teoretyczną, a przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy. Technik ekonomista odbywa praktyki zawodowe w jednostkach handlowych w wymiarze 6 tygodni (240 godzin) w cyklu kształcenia.

 

W wyniku kształcenia w zawodzie technik ekonomista ukształtujesz umiejętności:

 1. wspólne dla wszystkich zawodów, tj. z zakresu
  • przepisów bhp
  • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • języka obcego właściwego dla zawodu technik ekonomista
  • kompetencji personalnych i społecznych
  • organizacja pracy małych zespołów
 2. wspólne dla zawodów z obszaru administracyjno – usługowego, np.: podstawowe pojęcia związane z mikro i makroekonomią, przepisami prawa, prezentacją i opracowaniem danych statystycznych
 3. zawodowe związane z wyodrębnionymi kwalifikacjami - zawód technik ekonomista jest zawodem dwukwalifikacyjnym, z kwalifikacją:
  • AU.35. – Organizowanie i prowadzenie działalności w organizacji (organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, sporządzanie planów, analiz i sprawozdań)

  • AU.36. - Prowadzenie rachunkowości (dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej)

III. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

Absolwenci Technikum nr 5, którzy osiągnęli kwalifikacje w zawodzie technik

ekonomista mogą podjąć pracę na wielu różnych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Technik ekonomista może być zatrudniony w sekretariatach, działach kadr, komórkach finansowo-księgowych, działach marketingu, urzędach skarbowych, bankach. Jest to zawód dający duże możliwości zatrudnienia. Obok przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, ekonomistów zatrudnia administracja państwowa, fundacje, zrzeszenia, firmy ubezpieczeniowe, urzędy statystyczne, firmy konsultingowe. Nasz absolwent nie musi być „budowlańcem”, aby prowadzić firmę budowlaną, ani fryzjerem, by otworzyć zakład fryzjerski. Ale musi umieć zorganizować przedsiębiorstwo i nim zarządzać. Tak więc po technikum ekonomicznym możesz również zostać przedsiębiorcą i mieć własną firmę!

 

IV. MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO KSZTAŁCENIA

 

Absolwenci, którzy zdali egzamin maturalny mogą kontynuować naukę w systemie dziennym lub zaocznym na studiach różnych kierunków.

Absolwent, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 

V. OFERTA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 • koło teatralne
 • chór szkolny
 • SKS
 • zajęcia wyrównawcze

szczegóły >>

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

 

W ZSP nr 5 dużą uwagę przywiązujemy do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy. Uczniowie na terenie szkoły zobowiązani są do noszenia identyfikatorów. Okazują je również przy wejściu i wyjściu ze szkoły. W szkole przestrzegana jest procedura dotycząca zasad zwalniania uczniów ze szkoły oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole.

W ZSP nr 5 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. System stanowi element zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i pracownikom przebywającym na terenie szkoły. Zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystywane są celu wyeliminowania przejawów zachowań niezgodnych z prawem i regulaminami szkolnymi oraz w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych bądź niezgodnych z prawem zachowań na terenie szkoły.

 

VII. INFORMACJA O EGZAMINACH

 1. Egzamin maturalny
 2. Egzamin zawodowy – uczeń technikum potwierdza swoje kwalifikacje przystępując w trakcie nauki do egzaminu. Egzamin dotyczy każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji. Jeżeli uczeń uzyska świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z organizowania i prowadzenia działalności w organizacji praz prowadzenia rachunkowości, po ukończeniu szkoły uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.