link do bip

TECHNIK HANDLOWIEC

 

I. CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

 

1. Zadania zawodowe handlowca

  • organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
  • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
  • prowadzenie działań reklamowych i marketingowych
  • organizowanie i prowadzenie działalności handlowej
  • zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa

Standard Kwalifikacji Zawodowych Handlowca - pobierz

 

2. Środowisko pracy

 

Technik handlowiec może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania:

  • w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach
  • w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności
  • w instytucjach kontroli handlu (Państwowa Inspekcja Handlowa, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta itp.)
  • samodzielnie prowadzić małą firmę handlową

3. Predyspozycje psychologiczno-fizyczne

  • dobry stan zdrowia
  • wysoki poziom aktywności
  • odporność psychiczna
  • zrównoważenie emocjonalne
  • umiejętność samokontroli i samooceny
  • dobra pamięć
  • rzetelność, uczciwość w postępowaniu
  • komunikatywność
  • otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne
  • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

4. Przeciwwskazania zdrowotne

 

Kandydaci do technikum zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie oceniające możliwość podjęcia nauki w zawodzie technik handlowiec. Przeciwwskazaniem mogą być zaburzenia słuchu – utrudniające kontakt z otoczeniem, znaczne zaburzenia narządu ruchu, ograniczenie zdolności kończyn.

 

II. WARUNKI KSZTAŁCENIA

 

Nauka w technikum trwa 4 lata. W całym okresie nauczania na kształcenie zawodowe przeznaczono 1470 godzin.

Kształcenie zawodowe jest prowadzone w oparciu o modułowy program nauczania: nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne. W kształceniu modułowym występuje prymat umiejętności praktycznych nad wiedzą teoretyczną, a przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy.

Technik handlowiec odbywa praktyki zawodowe w jednostkach handlowych w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w cyklu kształcenia.

W wyniku kształcenia w zawodzie technik handlowiec ukształtujesz umiejętności:

 1. wspólne dla wszystkich zawodów, tj. z zakresu
  • przepisów bhp
  • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • języka obcego właściwego dla zawodu technik handlowiec
  • kompetencji personalnych i społecznych
  • organizacja pracy małych zespołów
 2. wspólne dla zawodów z obszaru administracyjno – usługowego, np.: podstawowe pojęcia związane z mikro i makroekonomią, przepisami prawa, obrotem towarowym, prezentacją i opracowaniem danych statystycznych,
 3. zawodowe związane z wyodrębnionymi kwalifikacjami - zawód technik handlowiec jest zawodem dwukwalifikacyjnym, z kwalifikacją:
  • AU.20. - Prowadzenie sprzedaży (organizowanie sprzedaży i sprzedaż towarów)
  • AU.25. - Prowadzenie działalności handlowej (organizowanie działań reklamowych i marketingowych, zarządzanie działalnością handlową, sporządzanie dokumentacji ekonomiczno finansowej)

III. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 

Absolwenci Technikum nr 5, którzy osiągnęli kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec mogą podjąć pracę na wielu różnych stanowiskach np.: przedstawiciel handlowy, doradca klienta, merchandiser, referent/asystent ds. zaopatrzenia, konsultant/asystent ds. sprzedaży, kierownik lub zastępca kierownika działu handlowego, specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. zaopatrzenia, kupiec, referent/asystent ds. obsługi klienta i wielu innych.

Handlowców z wykształceniem średnim technicznym chętnie zatrudniają firmy handlowe różnych branż, firmy posiadające działy związane z obsługą klienta lub call center oraz firmy zewnętrzne dostarczające dużym korporacjom różnego rodzaju usługi. Pracodawcy od absolwentów technikum handlowego oprócz wykształcenia kierunkowego najczęściej oczekują posiadania prawa jazdy, zdolności interpersonalnych, umiejętności organizacyjnych, znajomości języków obcych, odpowiedzialności, kultury osobistej, dyspozycyjności oraz kreatywności. Analiza potrzeb rynku pracy w ostatnich latach pokazuje, że właśnie handlowcy są bardzo chętnie zatrudnianą i poszukiwaną grupą specjalistów średniego szczebla na stanowiskach i w firmach opisywanych wyżej.

Absolwenci technikum handlowego są wyposażeni w umiejętności, które pozwolą założyć i poprowadzić własną firmę o każdym profilu: handlową, wytwórczą, usługową. Nasz absolwent nie musi być „budowlańcem”, aby prowadzić firmę budowlaną, ani fryzjerem, by otworzyć zakład fryzjerski. Ale musi umieć zorganizować przedsiębiorstwo i nim zarządzać. Tak więc po technikum handlowym możesz również zostać przedsiębiorcą i mieć własną firmę!

 

IV. MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO KSZTAŁCENIA

 

Absolwenci, którzy zdali egzamin maturalny mogą kontynuować naukę w systemie dziennym lub zaocznym na studiach różnych kierunków.

Absolwent, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 

V. OFERTA DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 • koło teatralne
 • chór szkolny
 • SKS
 • zajęcia wyrównawcze

szczegóły >>

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

 

W ZSP nr 5 dużą uwagę przywiązujemy do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy. Uczniowie na terenie szkoły zobowiązani są do noszenia identyfikatorów. Okazują je również przy wejściu i wyjściu ze szkoły. W szkole przestrzegana jest procedura dotycząca zasad zwalniania uczniów ze szkoły oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole.

W ZSP nr 5 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. System stanowi element zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i pracownikom przebywającym na terenie szkoły. Zapisy z systemu monitoringu szkolnego wykorzystywane są celu wyeliminowania przejawów zachowań niezgodnych z prawem i regulaminami szkolnymi oraz w celu wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych bądź niezgodnych z prawem zachowań na terenie szkoły.

 

VII. INFORMACJA O EGZAMINACH

 1. Egzamin maturalny
 2. Egzamin zawodowy – uczeń technikum potwierdza swoje kwalifikacje przystępując w trakcie nauki do egzaminu. Egzamin dotyczy każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji. Jeżeli uczeń uzyska świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z prowadzenia sprzedaży oraz prowadzenia działalności handlowej, po ukończeniu szkoły uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.