link do bip

 

 

Klauzula informacyjna polityki ochrony danych osobowych

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:


1) Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 32 95-020 Wiśniowa Góra

 


2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Karoliny Student – z którym można skontaktować się poprzez e-mail: rodo@spwg.edu.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.

 


3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 


4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.


5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)


7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
– Urząd Gminy w Andrespolu ,
– Kuratorium Oświaty w Łodzi ,
– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze,
Centrum Usług Wspólnych Gminy Andrespol,
– operatorom pocztowym i kurierom,
– bankom w zakresie realizacji płatności,
– podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Szkołę przez przepisy prawa,
– organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.


9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.


10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.