link do bip

 

Nabór Dzieci do Oddziałów Przedszkolnych

 

Szanowni Rodzice


Informujemy, że nabór Dzieci do Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w terminie: od dnia 05.03.2018r. do dnia 30.03.2018r.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.

Złożenie wypełnionych formularzy tylko w sekretariacie szkoły.
Uprzejmie prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nr PESEL Dziecka (akt urodzenia/dow. osob./paszport) TYLKO DO WGLĄDU.

Serdecznie zapraszamy

 


Pliki do pobrania:


Ogłoszenie - nabór do przedszkola


Harmonogram naboru do przedszkola


Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola

 
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA


Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statucie Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.

 

 


MISJA PRZEDSZKOLA


Zapewnienie każdemu dziecku uśmiechu i radości.
Pobudzanie jego naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju zdolności każdego dziecka

 

 


CELE I ZADANIA GŁÓWNE:

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),
- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

Zajęcia  prowadzone są w oparciu o program wydawnictwa MAC edukacja „Nasze Przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Program ten otrzymał wyróżnienie od Kapituły II edycji konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, miedzy innymi:
- prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,
- pedagogika zabawy „Klanza „ – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,
- muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne, odpoczynek dzieci
- M. Montesorii – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, społecznej
- metody aktywne : gimnastyka rytmiczna A..i M. Kniessów, gimnastyka twórcza R.Labana i K.Orffa, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, techniki parateatralne ( zabawy w teatr),
- elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania.