link do bip

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 32

 

 

 

Załączniki:

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

 

Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych


Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw


Formularz cenowy - Załącznik do formularza oferty

 

Oświadczenie dotyczące Zamawiajacego

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy

 

 

 

Ostateczny termin składania ofert: 15.09.2016 - godz. 14:00Powrót do poprzedniej strony