link do bip

 

Funkcjonowanie stołówki w roku szkolnym 2019/2020

 


Jadłospisy

 


 

 

Obiady będą wydawane od 09.09.2019 (poniedziałek).

 

 

Koszt jednego obiadu to 4,50 zł.

 

 

Wpłaty można  przelewać na konto szkoły:

84 8781 0006 0000 0156 2000 0010

 


W tytule przelewu muszą znaleźć się następujące dane:

1. Imię i Nazwisko dziecka,
2. Klasa do której uczęszcza uczeń/uczennica,
3. Miesiąc, za który uiszczana jest opłata,
4. Ilość dni odpisu.


 

Do pobrania:

 

Regulamin stołówki szkolnej

 

 

Zgłoszenie do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej - 2019/2020


 REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W WIŚNIOWEJ GÓRZE


I. Podstawa Prawna


Zarządzenie Wójta Gminy Andrespol z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych w szkołach oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrespol.


II. Uprawnienia do korzystania ze stołówki


Ze stołówki szkolnej mogą korzystać

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.

2. Dzieci z oddziały przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.

3. Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.

 


III. Opłaty

 

1. Rodzic oraz  pracownik  zobowiązuje się do dokonywania wpłat do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc przelewem na rachunek szkoły:

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze, 95 – 020 Andrespol


nr rachunku: 84 8781 0006 0000 0156 2000 0010

 


W treści przelewu należy wpisać:

 

imię i nazwisko dziecka / klasa / opłata za miesiąc ... .


 

Rodzic otrzymywać będzie informację o wysokości opłaty za obiady za miniony miesiąc - do dnia 5 następnego miesiąca poprzez dziennik elektroniczny - LIBRUS.


2.  W przypadku nieobecności dziecka w szkole rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Za pierwszy dzień nieobecności dziecka rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia.


3. Informacja o nieobecności dziecka powinna być zgłoszona e-mailem na adres intendent@spwg.edu.pllub telefonicznie pod numerem 42 213 23 71.


4. Przy zgłaszaniu odwołania obiadu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, datę nieobecności. Odwołania dokonuje Rodzic (opiekun prawny).


5. Umowy na obiady wydają:

 

  • Intendent szkolny;
  • Wychowawcy klas

6. Odpłatność za obiady jest określana przez Wójta Gminy Andrespol na podstawie analizy kosztów zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania kuchni, dokonywanej przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.


7. Uczniowie ponoszą odpłatność równą kosztowi produktów zużywanych do przygotowania posiłków (tj. koszty tzw. „wsadu do kotła”).


8. Pracownicy ponoszą odpłatność stanowiący całkowity koszt zakupu produktów, przygotowania i podania posiłku oraz pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem stołówki, a w szczególności wynagrodzeniem pracowników i składkami naliczanymi od tych wynagrodzeń.


9. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Wójta Gminy Andrespol oraz Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.


10. Zarządzenie stanowi każdorazowo załącznik do niniejszego regulaminu.


11. W sytuacji wzrostu kosztu posiłków w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.IV. Czas wydawania posiłków


Posiłki wydawane są w godzinach:

11.40 – 12.00 obiady dla uczniów klas IV – VI
12.45 – 13.05 obiady dla uczniów klas I – III oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze;
13.50 – 14.10 obiady dla klas VII – VIII


V. Zasady zachowania w stołówce


1. Obiady wydawane są na podstawie umów złożonych u Intendenta szkolnego.

2. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce.

4. Za bezpieczeństwo uczniów w stołówce szkolnej odpowiada nauczyciel dyżurujący.

5. Osoby, które nie korzystają z obiadów nie mogą przebywać w stołówce.

6. Wnoszenie odzieży i plecaków jest zabronione.


 

ZASADY SPOŻYWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej.
2. Obiad można spożywać wyłącznie w stołówce szkolnej.
3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
4. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do podporządkowana się poleceniom nauczyciela dyżurującego w stołówce.
5. Ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej obowiązują ogólnie przyjęte normy dotyczące kultury zachowania w miejscach publicznych i spożywania posiłków.
6. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka.
7. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis.
8. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.


 

O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.