Kalendarium 2019/20      Podręczniki      Plan lekcji      Zebrania z rodzicami
Wychowawcy klas      Bezpieczeństwo

ORGANIZACJA FERII ZIMOWYCH 2020r. 


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dn. 02.09.2019r.


klasy 1-3 godzina 10:00

klasy 4-8 godzina 11:00

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej.

 

Harmonogram:

 

Od 01. 03. 2016 r. do 08. 04. 2016 r. ( z wyłączeniem 05. 04. 2016 r., w którym odbywa się sprawdzian uczniów klas 6 szkół podstawowych). Składanie ZGŁOSZEŃ lub WNIOSKÓW wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. ZGŁOSZENIE obejmuje dzieci zamieszkałe w rejonie szkoły, WNIOSEK spoza obwodu szkoły.

 

22. 04. 2016 r. godz. 15:00 Podanie przez szkoły do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Od 25. 04. 2016 r. do 27. 04. 2016 r. do godz 12:00. Składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia.

 

28. 04. 2016 r. o godz. 15:00. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły spoza obwodu.

 

Ważne!

 

Jeżeli dziecko w roku szkolnym 2015/2016 realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (obwodowej lub pozaobwodowej) na pisemny wniosek rodziców jest przyjęte do klasy I w danej szkole bez postępowania rekrutacyjnego- kontynuacja nauki.

 


 

Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do 31. 03. 2016 r. mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej (nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym).

Informacje o harmonogramie oraz czynnościach postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 70 w Łodzi.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lódź.


Od 01. 03. 2016 r. do 31. 03. 2016 r. do godz. 15:00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Od 01. 04. 2016 r. do 05. 04. 2016 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału rekrutacyjnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kruteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.


22. 04. 2016 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


Od 24. 04. 2016 r. do 04. 05. 2016 r. do godz. 15:00. Potwierdzenie rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.


09. 05. 2016 r. godz. 15:00. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Zasaady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2016/2017.


Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 odbywa sie przy pomocy systemu elektronicznego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź bierze udział dziecko:

1. Urodzone w latach 2011- 2011

2. Dziecko, któremu na wniosek rodziców oraz w oparciu o opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka, odroczył rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok.


Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.


 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez

 

dyrektora przedszkola miejskiego, szkoły podstawowej.


 

01 MARCA 2016 r. O GODZ. 08:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na

 

której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich, oddziałów

 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, wniosek

 

o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego w szkole

 

podstawowej prowadzonego przez Miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie

 

elektronicznej. Strona będzie aktywna DO 31 MARCA 2016 R. DO GODZ. 14:00.

 

Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli

 

miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto

 

Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.


 

UWAGA

 

1. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy korzystają z Internetu:

 

a) wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata,

 

b) drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich

 

placówkach wskazanych we wniosku.

 

2. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z Internetu oraz rodzice

 

/ prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję

 

dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,

 

o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, wydaną na podstawie

 

wniosku rodziców oraz opinii poradni psychologiczno ‐ pedagogicznej:

 

a) pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, szkole podstawowej

 

prowadzącej rekrutację do oddziału przedszkolnego, wypełniają go odręcznie i po

 

podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku,


 

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie

 

kopie lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu

 

na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu

 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy

 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

 

osób niepełnosprawnych,

 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt

 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz

 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

 

e) oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały

 

nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia

 

kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do

 

przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

 

Z uwagi na zmiany w prawie oświatowym wprowadzone ustawą z dnia

 

29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

 

innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35), dokumenty potwierdzające spełnianie

 

kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów

 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na

 

rok szkolny 2016/2017, zostaną podane do publicznej wiadomości w późniejszym

 

terminie.

 


Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie

 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim

 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za

 

złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty).

 

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych

 

w 2009 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego,

 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej decyzję dyrektora obwodowej szkoły

 

podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka.

 

Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem

 

faktycznym.


 

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie OD 01 MARCA 2016 R. OD GODZ. 8:00

 

DO 31 MARCA 2016 R. DO GODZ. 15:00.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna.

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 

a) żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów

 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący

 

wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

 

b) zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych

 

w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych

 

w oświadczeniach:

 

korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

 

może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

 

może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie

 

o samotnym wychowywaniu dziecka.

 


Po weryfikacji wniosków:

 

1. 22 KWIETNIA 2016 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej

 

wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej

 

alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 


2. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie

 

OD 25 KWIETNIA OD GODZ. 8:00 DO 04 MAJA 2016 R. DO GODZ. 15:00 zobowiązani

 

są, do złożenia POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA do przedszkola miejskiego,

 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego kandydat został

 

zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane

 

jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

 


3. 09 MAJA 2016 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej

 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz

 

informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

 

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności

 

alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia

 

kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości

 

opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną

 

w siedzibie danej placówki.

 


Adresy stron internetowych dla rodziców:

 

http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/przedszkola


 

http://lodz.przedszkola.vnabor.pl


 

(strona będzie aktywna od 01 marca 2016 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2016 r.

 

do godz. 14.00)

 

I N F O R M U J E M Y

wszystkich rodziców dzieci 5, 6 i 7 letnich

że w dniu 03 marca 2016 od godz. 16:30

odbędą się

D R Z W I   O T W A R T E   S Z K O Ł Y

na które serdecznie zapraszamy

                                                 

Będziecie mogli Państwo:

spotkać sie z dyrektorem szkoły

zwiedzić klasy,

poznać ofertę szkoły,

porozmawiać indywidualnie z nauczycielami