Nasi najlepsi

Uczniowie, którzy na koniec I półrocza roku szkolnego 2017/2018 uzyskali średnie ocen,
co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie

strona 1,      strona 2