Licznik

132544 gości było na naszej stronie.

-540 dni do końca roku szkolnego

Informacja o wydatkach kwalifikowanych

Pomoc w postaci stypendium szkolnego może być udzielana w celu całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- „zielonej szkole”,
- wycieczce szkolnej,
- wyjściach do kina, teatru, muzeum, galerii zorganizowanych przez szkołę,
- koloniach edukacyjnych i obozach edukacyjnych (np. językowych lub sportowych) - w razie wątpliwości, oceny charakteru konkretnego wyjazdu dokonuje się w oparciu o program przygotowany przez organizatora i przedłożony przez wnioskodawcę.
 
Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być zakup w szczególności:
- tornistra (plecaka), torby szkolnej,
- torby na obuwie na zmianę,
- zeszytów,
- przyborów szkolnych,
- przyborów i materiałów plastycznych niezbędnych do udziału w edukacyjnych zajęciach artystycznych w szkołach artystycznych,
- podręczników, encyklopedii, atlasów historycznych/geograficznych, słowników,
- lektur szkolnych, literatury popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia,
- audiobooków z nagraniami lektur szkolnych, ebooków zawierających lektury szkolne lub literaturę popularnonaukową, czytników ebooków,
- sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera,
- przenośnego sprzętu komputerowego: laptopów (notebooków), netbooków, tabletów,
- oprogramowania komputerowego,
- nośników do archiwizowania danych: pamięci przenośnych USB (pendrive), zewnętrznych dysków twardych (przenośnych dysków USB),
- sprzętu audio, jako pomocniczego do nauki języków obcych, jeżeli wykorzystywane programy nauczania w szkole lub placówce pozaszkolnej wymagają pracy własnej ucznia ze sprzętem audio potwierdzonego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
 - stroju na zajęcia wychowania fizycznego składającego się ze spodenek (maksymalnie 2 szt. w semestrze) i koszulki (maksymalnie 2 szt. w semestrze), ewentualnie dresu sportowego (bluza dresowa + spodnie dresowe) - maksymalnie 2 szt. w semestrze, zgodnie z obowiązującym regulaminem zajęć wychowania fizycznego i wymaganiami szkoły
- obuwia na zajęcia wychowania fizycznego w postaci trampek/halówek (maksymalnie 2 pary w semestrze) zgodnie z obowiązującym regulaminem zajęć wychowania fizycznego i wymaganiami szkoły,

- obuwia na zmianę w postaci trampek/halówek zgodnie z wymaganiami szkoły (maksymalnie 2 pary w semestrze),
- sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. zakup kimona dla ucznia trenującego karate, rower dla ucznia trenującego kolarstwo),
- stroju galowego obowiązującego zgodnie z wymaganiami szkoły,
- stroju, narzędzi i urządzeń niezbędnych do udziału w zajęciach praktycznej nauki zawodu,
- aparatu fotograficznego z przeznaczeniem dla uczniów szkół artystycznych oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania, o ile wiąże się to w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w zajęciach z fotografii prowadzonych w formach zorganizowanych, np. w kołach zainteresowań, a przynależność do tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem,
- instrumentów muzycznych z przeznaczeniem dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów rozwijających swoje zainteresowania, o ile wiąże się to w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w zajęciach muzycznych prowadzonych w formach zorganizowanych, np. w kołach zainteresowań, a przynależność do tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem,
- biletów imiennych komunikacji miejskiej za okres wrzesień - czerwiec
 
Ponadto pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być także:
  - prenumerata prasy popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia,
  - opłata za dostęp do usług internetowych, w tym: abonamentu internetowego oraz opłat za instalację dostępu do sieci Internet, z wyłączeniem opłat za okres letni (lipiec – sierpień),
- opłata za zakup/dzierżawę urządzeń dostępowych: modemów, routerów,
- naprawa komputera,

- zakup tuszu/tonera do drukarki,
- opłata za pobieranie nauki (czesne za szkołę),
- opłata za wypożyczenie instrumentu muzycznego niezbędnego do udziału w edukacyjnych zajęciach muzycznych w szkole muzycznej,
- opłata za badania lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach praktycznej nauki zawodu,
- opłata rekrutacyjna na studia.
 
Zgodnie z opinią Ministerstwa Edukacji Narodowej: „…Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego…” Nie mogą zatem stanowić pomocy o charakterze edukacyjnym zakupy codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, spodnie, buty), ponieważ udzielanie pomocy w tych formach należy do zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej.
 
Nie można finansować ze środków przeznaczonych na stypendium szkolne:
- zakupu mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i innego wyposażenia mieszkania, odtwarzaczy: mp3, mp4, dvd, blu-ray; telewizorów, telefonów komórkowych, kamer internetowych, konsol (m.in. PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo), rowerów, rolek, deskorolek, okularów, leków, żywności,
- dodatkowego ubezpieczenia sprzętu komputerowego i elektronicznego,
- wpłat składek na Radę Rodziców,
- kosztów instalacji telewizji satelitarnej,
- kosztów utrzymania mieszkania,
- kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
- wyjazdów (kolonii i obozów) o charakterze wypoczynkowym (rekreacyjnym).

 Informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych znajdują się w zakładce "Pedagog" ("O szkole" - "Pedagog")