Licznik

98255 gości było na naszej stronie.

-148 dni do końca roku szkolnego

Stypendium szkolne

Drodzy Rodzice,
do 15 września 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.
Zachęcamy do zapoznania się z procedurą przyznawania stypendium szkolnego. Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udziela pedagog szkolny, p. Izabela Janik.

Procedura udzielania stypendium szkolnego

Kryterium dochodowe 

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa a art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 ze zm.) wynosząca 514 zł.

Tryb wnioskowania 

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:
- rodzice,
- opiekunowie prawni uczniów,
- pełnoletni uczniowie,
- dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Termin ubiegania się o stypendium szkolne 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie.
W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.

Miejsce złożenia wniosku 

Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, pobierający naukę w placówkach publicznych, prowadzonych przez Miasto Łódź, lub ich rodzice bądź opiekunowie prawni składają wnioski, w wyżej wymienionych terminach, wyłącznie w szkołach, w których pobierają naukę.

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie dokumentów stanowiących, zgodnie z pouczeniem zawartym na formularzu wniosku, niezbędne załączniki do wniosku.

Wysokość stypendium szkolnego 

Wysokość stypendium szkolnego jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami życia w rodzinie. Stypendium szkolne może wynieść miesięcznie:
223 zł 20 gr -  przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym do 82,24 zł,
198 zł 40 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 82,25 zł i nie więcej niż 164,48 zł,
173 zł 60 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 164,49 zł i nie więcej niż 215,88 zł,
136 zł 40 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 215,89 zł i nie więcej niż 277,56 zł,
99 zł 20 gr - przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wynoszącym powyżej 277,57 zł i nie więcej niż 514 zł.

Stypendia w podanych w wyżej wysokościach mogą być zwiększone o:
6 zł 20 gr - w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności: bezrobocie, alkoholizm, narkomania;
12 zł 40 gr - w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności: niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
18 zł 60 gr - w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności: wielodzietność (troje lub więcej dzieci w rodzinie), rodzina jest niepełna.
ZASTRZEŻENIE: Zwiększenie wysokości stypendium z różnych tytułów nie może przekroczyć łącznie kwoty 24 zł 80 gr . 

Okres, na który przyznaje się stypendium szkolne 

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.