Szkoła Podstawowa nr 4
im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Konkursy

Regulamin konkursu na projekt graficzny godła Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Informacje ogólne

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego godła Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy.

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie projektu graficznego godła, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy .
 2. Projekt godła może mieć dowolną formę graficzną i powinien nawiązywać do tematyki szkoły. Projekt ma być w dwóch wersjach kolorystycznych: kolor, czarno-biały

Warunki uczestnictwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby które:

a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,

b) są uczniami, absolwentami lub rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

 1. Wyłonione podczas konkursu godło staje się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny

Forma prezentacji pracy konkursowej

Projekt Godła należy składać w następujących formatach:

a) Na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD zapisanych w formatach: *PDF, *JPG o wysokiej rozdzielczości oraz w formacie wektorowym z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania.

b) Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości.

 1. Prace konkursowe powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na projekt graficzny godła”.
 2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów graficznych.

Miejsce i termin składania prac konkursowych:

 1. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora: Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy w terminie do 27.10.2017 r. z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na projekt graficzny - godło”
 2. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub dostarczone po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Pracy Konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.

Zasady przyznawania nagród:

 1. Wyboru laureata konkursu na projekt graficzny godła dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę, przewidziane są również maksymalnie 3 wyróżnienia.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Planowana data ogłoszenia wyników: 06.11.2017r.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy http://www.wikom.pl/sp4leczyca/?url=konkursy.html

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

Ozorkowskie Przedmieście 6c

99-100 Łęczyca

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu

Biegi przełajowe

10-10-2017
W dniu 10 października 2017r. w Świnicach Warckich odbyły się zawody o Mistrzostwo Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. W kategorii dziewcząt i chłopców Igrzysk Dzie (...)