Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 

 

 

Referent naszej szkoły : ........
                 

 

Sekretariat naszej szkoły w roku szkolnym 2017/2018 jest czynny w godzinach:

 

 

 

                          Poniedziałek     7:45 - 15:45
                          Wtorek 9:00 - 17:00
                          Środa 7:45 - 15:45
                          Czwartek

7:45 - 15:45

                          Piątek 7:45 - 15:30
                          Sobota nieczynne
                          Niedziela nieczynne

 

 

 

 

Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

ć szczegółowe informacjie dotyczące sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą elektroniczną (e-mail, EPUAP) lub pocztą tradycyjną.


 

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ:

 

Obowiązek szkolny

 

 zapisy do szkoły

 

 ewidencja uczniów

 

 arkusze ocen i dzienniki

 

 rekrutacja do klasy I

 

Sprawy administracyjne

 

 zezwolenia i zwolnienia (indywidualny program lub tok nauki, zwolnienie z zajęć

 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych * zgodnie z obowiązującymi

 

przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych)

 

 wydawanie legitymacji uczniowskich

 

 wydawanie zaświadczeń,

 

 wydawanie duplikatów

 

 prowadzenie i rejestr księgi uczniów

 


Postępowanie w sprawach nieletnich

 

 wnioski do Sądu Rodzinnego,

 

 skierowania do Poradni,

 

Sprawy kadrowe

 

 sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

 

Sprawozdawczość

 

 raporty,

 

 sprawozdania,

 

Archiwum

 

 akta osobowe pracowników,

 

 arkusze ocen

 

 dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,

 

 protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,

 

 protokoły Rady Rodziców,

 

 księga zarządzeń dyrektora szkoły.