Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 

 

 

 

W dniach 6 - 25 kwietnia 2016r. w naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Wizytatorzy - p.Halina Cyrulska i p. Bogumiła Bylińska-Trzeciak - w tych dniach obserwowali zajęcia edukacyjne w wybranych klasach oraz przeprowadzili ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W wyniku ewaluacji ustalono, że szkoła prawidłowo realizuje zadania szkoły. Ewaluowano następujące obszary pracy szkoły:

 

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności kreślone w podstawie programowej.

 

2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Raport do wglądu tutaj.

 

 

 

 

 

Informacja o nieklasyfikowniu.

 

Informacje o ocenach niedostatecznych.

 

Karta wycieczki.

 

Lista uczestników wycieczki.

 

 

Karta obiegowa.

 

Arkusz samooceny nauczyciela.

 

Umowa o dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

 

Wnioski

 

Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

 

Wniosek o dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane w szkołach wyższych i zakładach

doskonalenia nauczycieli.

 

Wniosek o dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane w szkołach wyższych i zakładach doskonalenia nauczycieli.

 

Protokoły

 

Protokół klasyfikacji końcoworocznej klas 1-3.

 

Protokół klasyfikacji końcoworocznej klas 4-6.

 

Protokół klasyfikacji śródrocznej klas 1-3.

 

Protokół klasyfikacji śródrocznej klas 4-6.