Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 

 

Szanowni Rodzice!

 

1 marca 2018 roku rozpoczyna się w Szkole Podstawowej nr 40 rekrutacja do klasy I.

Wychowawstwo klasy I w roku szkolnym 2018/2019 obejmie pani Iwona Szóstka.

 

Do klasy I naszej szkoły przyjmowane są dzieci:

  • z urzędu – czyli dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły /rekrutacja obwodowa/

  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem naszej szkoły – w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, według kryteriów ustalonych przez komisję rekrutacyjną /rekrutacja otwarta/

 

W tym roku nabór będzie się odbywał w formie elektronicznej .Rodzice logują  się na portalu lodz.elemento.pl  i postępują  dalej według instrukcji. Możemy udzielić

Państwu wszelkiej informacji i pomocy we wprowadzeniu do systemu danych dziecka.

 

Po wprowadzeniu wszystkich danych, należy wydrukowany i podpisany wniosek/zgłoszenie przynieść do Sekretariatu szkoły.

 

Wszelkie informacje związane z naborem uczniów do klasy I można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu 42 6337922

 

 

 

1. Kryteria i punktacja obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym w Szkole Podstawowej nr 40 w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów spoza obwodu szkoły.

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

     

1.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do SP40 lyb również stara się
o przyjęcie do SP40

32

     

2.

Kandydat, który uczęszczał do przedszkola znajdującego się w obwodzie SP40

16

     

3.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka, przedszkola lub innych szkół znajdujących się w obwodzie SP40

8

     

4.

Niepełnosprawność kandydata

4

     

5.

Kandydat, którego przynajmniej jeden z rodziców pracuje
w obwodzie szkoły SP40

2

     

6.

Wybór szkoły SP40 w pierwszej preferencji

1

 

 

Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/1152/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017 r


2. Kryteria, o których mowa w tabelce, potwierdzane są:

1) oświadczeniem rodziców (opiekunów prawych) kandydata, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej co kandydat lub już do niej uczęszcza

2) zaświadczeniem wydanym przez przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszczał on do tego przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja

3) zaświadczeniem wydanym przez żłobek lub przedszkole lub inną szkołę znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszcza do nich rodzeństwo kandydata

4) orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2046))

5) oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat

6) oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że szkoła podstawowa, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, została wybrana w postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej preferencji

 

 

 

3. Terminarz naboru do szkoły:

 

1 marca – 28 marca

składanie wniosków i zgłoszeń do wybranej szkoły  w formie elektronicznej

1 marca – 28 marca

Składanie deklaracji o kontynuacji nauki w klasie I w roku szkolnym 2018/2019

16 kwiecień
(do godz. 12:00)

wywieszanie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

 

37 - 19 kwiecień
(do godz. 15:00)

potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły i dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
obowiązujących w szkole – dotyczy dzieci pozaobwodowych

 

23 kwietnia
(do godz. 12:00)

podanie do wiadomości ostatecznej listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych

 

 

Dzieci urodzone w 2010, które w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na pisemny wniosek rodziców złożony do 28 marca 2018r., mogą w roku szkolnym 2018/ 2019 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej ( nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym).Informacje dot. rekrutacji do klas sportowych oraz oddziałów integracyjnych można znaleźć pod adresem:


https://lodz.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action