Szkoła Podstawowa nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi

link do bip

 


Szanowni Rodzice !
Drodzy Uczniowie!
 

W dniach 6 - 25 kwietnia 2016r. w naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez Łódzkie Kuratorium Oświaty. Wizytatorzy - p.Halina Cyrulska i p. Bogumiła Bylińska-Trzeciak - w tych dniach obserwowali zajęcia edukacyjne w wybranych klasach oraz przeprowadzili ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. W wyniku ewaluacji ustalono, że szkoła prawidłowo realizuje zadania szkoły. Ewaluowano następujące obszary pracy szkoły:

 

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności kreślone w podstawie programowej.

 

2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

3. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Raport do wglądu tutaj.Dzień 25 maja 2016r. był ostatnim dniem w którym była przeprowadzana rekrutacja uzupełniająca.
Więcej informacji tutaj.

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy Naszym Kochanym Mamom za obecność na uroczystości,
która odbyła się 24 maja 2016 roku o g.17 w sali gimnastycznej SP 40.

 

Uczniowie klas I- V wraz z wychowawczyniami.


W dniach 1 -22 czerwca odbędzie się rekrutacja do Gimnazjów.
Zasady naboru uczniów do klas pierwszych Publicznych Gimnazjów można pobrać tutaj. W kwietniu ruszył program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodziny otrzymują świadczenie
wychowawcze w wysokości 500 zł (netto) miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a jeśli spełnią kryterium dochodowe (800 zł (netto) na osobę w rodzinie lub 1200 (netto) w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami)
- również na pierwsze. Więcej informacji w zakładce dla rodziców.


SZKOŁA PRZYJMUJE WNIOSKI TYLKO DO 6 MAJA. PO TYM TERMINIE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W CENTRUM ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH PRZY ULICY URZĘDNICZEJ 45 W ŁODZI.


 

 

  
Prezentacja szkoły