Szkoła Podstawowa nr 3
im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty
w Łęczycy

Historia

Jak zapisano w pierwszej kronice szkoły, zaczątkiem Szkoły Podstawowej nr 3 były dwie klasy pierwsze utworzone z uczniów  przeniesionych ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2. Dzieci  uczyły się w jednej sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej nr 2 w systemie dwuzmianowym. Wychowawcą tych klas była Pani Zofia Szkop.

Po zakończeniu remontu szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Belwederskiej 23.  Była to pięcioklasowa szkoła podstawowa, w której były trzy klasy pierwsze, trzy klasy drugie, dwie klasy czwarte, jedna klasa piąta. Szkoła liczyła wówczas 324 uczniów. Nauka odbywała się  w 6 izbach lekcyjnych na dwie zmiany.  Kierownikiem nowo powołanej szkoły został Pan Piotr Krzesiński.

W roku szkolnym 1960/1961 uczniowie rozpoczęli naukę w nowym, dwupiętrowym budynku przy ulicy Zachodniej 23.

Na ówczesne czasy była to duża, nowoczesna szkoła z 18 salami i salą gimnastyczną. Znacznie powiększyło się grono pedagogiczne, które w nowych warunkach miało możliwość prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz opiekę świetlicową dla większej grupy dzieci. Liczba oddziałów wzrosła z 11 w latach początkowych działalności szkoły do 21 w nowych warunkach lokalowych, dochodząc w okresie wyżu demograficznego, rok 1993/1994, do 33 oddziałów. Od 1973 roku wykonano w szkole szereg prac remontowo – gospodarczych. Wymieniono ogrodzenie wokół szkoły, przeprowadzono również remont sali gimnastycznej.

Jedną z najważniejszych dat dotyczących życia szkoły jest 10 września 1988 -  nadanie jej imienia 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty oraz wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Państwowy Ośrodek Maszynowy w Łęczycy.

Następna zmiana w naszej szkole spowodowana była reformą systemu edukacji, ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 3, z dniem 1 września 1999 roku, stała się sześcioklasową szkołą podstawową.

W latach szkolnych 1999 -  2016 szkoła liczyła 20 - 24 oddziały, a pracę  dydaktyczno – wychowawczą prowadziło się w 19 salach lekcyjnych i małej sali gimnastycznej.

Pod koniec roku 2014, powstała inicjatywa władz miasta oraz społeczności szkolnej wybudowania przy szkole nowoczesnej sali sportowej. 14 marca 2016 r. w „starej” sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 nastąpiło podpisanie umowy na budowę obiektu, który powstał w rekordowym tempie.

22 grudnia 2016 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej sali sportowej i przekazanie jej do użytku.