Klasy/wychowawcy     Kalendarz     Nauczyciele     Programy i podręczniki
godlo_polski.svg.jpg

 

logo_mobireg.png

 

 

 

 

 

 

 

baner_tenis_10.jpg

 

 

 

 

banner150.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 WRZEŚNIA 2016 r.


Uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej

godz. 10.00 - sala gimnastyczna


godz. 9.00 - klasy IV, V i VI z wychowawcami w salach

4a, p. A. Kaźmierczak - sala 20

4b, p. D. Domińczak - sala 7

4s , p. R. Wojciechowska - sala 4

5a, p. H. Andrysiak - sala 1

5b, p. K. Zaleska - sala 5

5c, p. M. Kruczek - sala 3

5d, p. J. Czekalska - sala 8

6a, p. M. Kołcz - sala 6

6b, p. A. Miazek - sala 2

6s, p. M. Stokwiszewski - sala 18


godz. 10.00 - klasy II i III z wychowawcami w salach

2a - p. A. Krysiak - sala 9

2b - p. R. Milczarek - sala 11

2c - p. V. Janczyk - sala 10

2d - p. A. Wójcik - Rokita - sala 15

2e - p. U. Andrysiak - sala 12

2f - p. A. Stokwiszewska - sala 14

3a - p. E. Kieterling - sala 16

3b - p. D. Graczyk - sala 13

3c - p. A. Jurkowska - sala 2

3d - p. W. Instunajd - sala 1

 


Informacja w sprawie Rządowego Programu

pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”

 

(na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
i materiałów edukacyjnych z dnia 5 lipca 2016 r. , uchwały Rady Ministrów
w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” z dnia 5 lipca 2016 r. oraz zarządzenia Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 27 lipca 2016 r.)


 

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2016 roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2016/2017, obejmie się uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
 • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

 

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługiwać będzie:

 • uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej. klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego,
 • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

 

Przez materiał edukacyjny, o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.


Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do dnia 09 września 2016 r.

 

Druki wniosków można pobrać  w sekretariacie szkoły.

 

Projekt programu przewiduje, że do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym- również zakupu materiałów edukacyjnych. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2016 „Wyprawka szkolna”.

 
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH  W  ROKU SZKOLNYM  2016/17

 


 

24 czerwca 2016 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016

>>zdjęcia

 

 23 czerwca 2016 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas szóstych


2016zakonczenie01.JPG


>>zdjęcia14 czerwca 2016 r.

Mistrzostwa klasy sportowej w pływaniu


Uczniowie klasy sportowej systematycznie w ciągu całego roku uczestniczyli w zajęciach na basenie "Wodnik" w Ozorkowie. Pod opieką wychowawcy - p. Michała Stokwiszewskiego oraz instruktorów pływalni doskonali swoje umiejętności pływania różnymi stylami. Kończący się rok szkolny to dobry moment na podsumowanie sezonu.

>>więcej

 


11 czerwca 2016 r.

Rajd literacko-rowerowy

 

Uczniowie klasy sportowej pod opieką wychowawcy -  p. Michała Stokwiszewskiego i p. Alicji Stokwiszewskiej oraz  w towarzystwie swoich rodziców wzięli udział w rajdzie rowerowym pod hasłem "Odjazdowy Bibliotekarz" organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Łęczycy.

>>więcej


 

11 czerwca 2016r.

Rozciągnij swój mózg przed wakacjami!


Sześcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w konkursie matematyczno - logicznym ,,Rozciągnij swój mózg przed wakacjami!”. Przeznaczony był on dla młodych pasjonatów łamigłówek logicznych i matematycznych. Konkurs zorganizowali pracownicy WODN-u w Zgierzu we współpracy z zespołem "Rozrywka. Nie Tylko Sudoku".

>>więcej


6 -10 czerwca 2016 r.

Łebska wyprawa nad morze

Słowiński Park Narodowy

 

Uczniowie klas szóstych i piątej "a" uczestniczyli w wycieczce, której głównym celem było podziwianie piękna Słowińskiego Parku Narodowego. Jego ścieżki edukacyjne prezentują zjawiska przyrodnicze pokazujące system jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi.

>>więcej


 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego

„MELTING POT”

 

W kwietniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IX edycji konkursu Melting Pot. Konkurs zorganizowany został przez Pierwszą Społeczną Szkołę Podstawową w Gdyni. Adresatem konkursu byli uczniowie klas I - III.

>>więcej

 


8 czerwca 2016 r.

Spotkanie trzecioklasistów z ratownikiem medycznym

 

W klasach trzecich odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez ratownika medycznego

p. Łukasza Domańskiego.  Uczniowie dowiedzieli się, co robić jeżeli w pobliżu miejsca wypadku nie będzie nikogo dorosłego. W czasie zajęć każdy uczeń miał okazję poćwiczyć na fantomie ustalony schemat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

>>więcej

 


6 czerwca 2016 r.

Projekt edukacyjny "Dbam o zdrowie" zakończony.

 

Dzieci spędzające czas na świetlicy oraz uczniowie klasy sportowej uczestniczyli w cyklu zajęć pod hasłem "Dbam o zdrowie". Ich opiekunowie - p. Iwona Karpińska, p. Michał Stokwiszewski oraz p. Henryk Andrysiak zadbali, by zdrowa edukacja szła w parze ze świetną zabawą.

.>>więcej


3 czerwca 2016 r.

Spacer po Warszawie


Na wycieczkę do Warszawy wybrała się klasa 3b wraz z opiekunami p. Marzeną Jatczak i p. Anetą Graczyk. Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty na Starym Mieście, gdzie znajduje się Kolumna Zygmunta III Wazy. Tutaj spotkaliśmy się z przewodnikiem.

>>więcej


 

3 czerwca 2016 r.

Tenisowa Olimpiada Pierwszoklasistów

Tenis 10  Wilson Kids Cup


Uczniowie z klas pierwszych wzięli udział w Tenisowej Olimpiadzie Pierwszoklasistów Tenis 10 – Wilson Kids Cup Łęczyca Open.

Impreza zorganizowana na miejskich kortach tenisowych odbyła się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Łęczyca.

.>>więcej


2 czerwca 2016 r.

Dzień Promocji Zdrowia

.>>foto


31 maja 2016 r.

Szkolny Konkurs Recytatorski - Mój ulubiony wiersz

 

Ostatni, prawdziwie wiosenny dzień maja stał się pięknym tłem szkolnego konkursu recytatorskiego, organizowanego w ramach programu "Książki naszych marzeń". Jego uczestnikami zostali uczniowie wyłonieni w drodze wewnątrzklasowych eliminacji recytatorskich.

.>>więcej

 


31 maja 2016r.

III miejsce w I Powiatowych Rozgrywkach ENGLISH GAMES

 

Uczniowie klasy 6B Dominika Doniak, Damian Psiurski i Artur Zawiślak uczestniczyli  w bardzo ciekawym, językowo-sportowym Konkursie Powiatowym, który zorganizowała szkoła podstawowa w Witonii. Celem Konkursu było propagowanie wśród uczniów znajomości języka angielskiego i zdrowego trybu życia, wzmocnienie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego oraz nawiązanie współpracy ze szkołami w powiecie łęczyckim.

>>więcej


24 maja 2016 r.

Zajęcia sportowe Tenis 10

 

Uczniowie naszej szkoły z klasy IIa wzięli udział w grach i zabawach sportowych Tenis 10. Zajęcia przeprowadzone zostały  na ORLIKU przy I LO w Łęczycy w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

.>>więcej


21 maja 2016 r.

TRÓJKA na Powiatowej Majówce Zdrowia

 

XXlll Majówka Zdrowia była doskonałą okazją do zaprezentowania dwóch realizowanych w naszej szkole projektów ekologicznych. Jednym z nich jest projekt dofinansowany przez WFOŚiGW "Czy mniejszy, czy duży chce przyrodzie służyć": program "Edukacji Ekologicznej w szkołach i przedszkolach"

.>>więcej


18 maja 2016 r.

Wycieczka do Torunia

 

Klasy IIa i IId odwiedziły Toruń  - jedno z najlepiej zachowanych i najbogatszych w zabytki miast średniowiecznych Polski znane m.in jako gród Mikołaja Kopernika.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od seansu w Planetarium oraz zwiedzania Starówki.

.>>więcej


13 maja 2016 r.

Czwarta "a" poza szkolną orbitą

 

Uczniowie klasy IV a wraz z wychowawcą - p. Henrykiem Andrysiakiem i p. Kariną Kominiak udali się do najnowocześniejszego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Planetarium EC1 w Łodzi.

Obejrzeli pokaz pt. "Najbliższe podwórko", który był niezwykłą podróżą po najbardziej niesamowitych miejscach naszego systemu planetarnego.

.>>więcej

 


 

10 i 11 maja 2016 r.

Lekcje przyrody w łódzkim zoo

 

Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w atrakcyjnych zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w ramach realizacji projektu Czy mniejszy, czy duży chce przyrodzie służyć. W towarzystwie przewodników dydaktycznych grupy dzieci spacerowały po zoo obserwując egzotyczne zwierzęta. Poznały odpowiedzi na wiele pytań i na nurtujące je wątpliwości.

.>>więcej

 


11 maja 2016 r.

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

 

Miło nam poinformować, że Wiktoria Lewandowska z klasy 6b osiągnęła sukces w  IV Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego pt.: „Let's speak English", organizowanym przez Samorządową Szkołę Podstawową im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej.

W tym roku odbyła się specjalna edycja, aby uczcić 400 rocznicę śmierci Wiliama Shakespeara. Konkurs nosił tytuł „To write or not to write..."- English Dictation with William Shakespeare...

.>>więcej


9 maja 2016 r.

Dzień Europy

 

Dzień Europy został ustanowiony przez Roberta Schumana 66 lat temu w dniu 9 maja 1950 roku. Uczniowie naszej szkoły mogli wykazać się inwencją twórczą poprzez udział w konkursie wewnątrzszkolnym na własnoręczne wykonanie flagi wylosowanego kraju EU.

.>>więcej


9 maja 2016 r

Zajęcia profilaktyczne w Bibliotece Pedagogicznej

Uczniowie klasy I e z wychowawcą, p. Urszulą Andrysiak i uczniowie klasy I f z wychowawcą, p. Alicją Stokwiszewską zostali zaproszeni przez pedagoga szkolnego p. Katarzynę Ratajczyk – Rusek na nietypowe zajęcia profilaktyczne realizowane przy współpracy bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy.

Wizyta najmłodszych uczniów naszej szkoły związana była z rozpoczęciem Tygodnia Bibliotek przebiegającego pod hasłem "Biblioteka inspiruje".

.>>więcej

 


6 maja 2016 r.

Bezpieczeństwo w oczach dzieci

 

W naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Bezpieczeństwo w oczach dzieci". Konkurs adresowany był do uczniów klas młodszych szkół podstawowych z terenu powiatu łęczyckiego. Prace, które licznie wpłynęły na konkurs wyrażają dziecięce spojrzenie na zagrożenia czyhające na drodze, w szkole, w domu, w kontaktach z obcymi, w internecie itp.

.>>więcej

 


 

5 maja 2016 r.

W świętokrzyskiej okolicy w gościnie u czarownicy

 

Dzięki dotacji WFOŚiGW w Łodzi uczniowie wszystkich klas czwartych mogli uczestniczyć w bezpłatnej wycieczce w Góry Świętokrzyskie. Koordynatorem projektu "Czy mniejszy, czy duży chce przyrodzie służyć" jest w naszej szkole p. Andrzej Kurowski. To on starannie zaplanował trasę przyrodniczej podróży i czuwał nad jej przebiegiem.

>>więcej

 5 maja 2016 r.

Spotkanie autorskie z Małgorzatą Strękowską - Zarembą

 

Klasa 3b uczestniczyła w spotkaniu z Małgorzatą Strękowską - Zarembą  - pisarką, dziennikarką a także współautorką i recenzentką podręczników. Podczas spotkania odbyło sie także rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego "Z książką na wakacjach - Odkrywcy".

>>więcej

 


4 maja 2016 r.

Edukacja przyrodnicza klas II w płockim ZOO


Uczniowie klas drugich  byli na wycieczce w ZOO w Płocku. Na początku uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych „Poznajemy świat zwierząt”. Podczas zajęć, prowadzonych w formie pokazu połączonego z dotykaniem zwierząt dzieci z bliska przyjrzały się wężom, jaszczurkom, żółwiom.

>>więcej„Witaj maj, trzeci maj….”


W piątkowy poranek, przed tzw. Długim Weekendem Majowym społeczność naszej szkoły spotkała się na podniosłej uroczystości, czyli akademii z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Koleżanki i Koledzy z klasy 6a i 5a przybliżyli nam wydarzenia z 3 maja 1791 r. Tematem przewodnim były słowa Naród, Wolność, Ojczyzna.

>>więcej