LASA  II e  INTEGRACYJNA

                                      „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”

                                                            Maria  Grzegorzewska


W  roku szkolnym 2016/2017  powstała w  Szkole Podstawowej nr 1 klasa integracyjna I e.  Uczęszcza do niej 13 uczniów. Wychowawcą klasy jest mgr M. Stańczak a nauczycielką wspomagającą mgr M. Gąsecka. Nauczycielki  pracujące w tej klasie posiadają dodatkowe kwalifikacje i przygotowanie  pedagogiczne obejmujące oligofrenopedagogikę, rewalidację i terapię pedagogiczną. Uczniowie tworzący  klasę integracyjną  to  wychowankowie grupy integracyjnej Przedszkola nr 20 oraz uczniowie  z rejonu SP 1- rozpoczynający  naukę w klasie pierwszej. Zgodnie z  zasadą integracji, klasę tworzą dzieci   zdrowe, o pełnej sprawności psychoruchowej oraz uczniowie posiadający zdiagnozowane kłopoty   zdrowotne lub emocjonalne i  posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o kształceniu w  klasie integracyjnej. W klasie integracyjnej  realizowana jest  taka sama podstawa programowa jak w pozostałych klasach pierwszych. We wszystkich działaniach pedagogów uczących, myślą przewodnią są słowa Marii Grzegorzewskiej: „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”. Nikt z nas nie jest idealny. Możemy wiele nauczyć się od niepełnosprawnych, przede wszystkim wytrwałości, cierpliwości, poszanowania dla zdrowia i pracy jaką codziennie muszą wkładać w to, by znaleźć swoje miejsce w świecie.  O zaletach klas integracyjnych można mówić dużo. Współpraca dwóch pedagogów i mała liczebność uczniów pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywania treści programowych do możliwości ucznia, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych. Ci pracują z dodatkowymi kartami pracy, o innej skali trudności i ilości ćwiczeń. Na lekcji uczniowie mają szansę częściej wypowiadać się i poruszać interesujące ich zagadnienia. Uczniowie zdrowi, zdolni i ambitni wspierają, pomagają słabszym. Na naszych lekcjach nie jest cicho ale zawsze dzieją się rzeczy ciekawe, niezwykłe, zaskakujące. Wszystko po to, by lepiej  poznać, zrozumieć i zapamiętać otaczający świat.

Pracownia, w której mieści się klasa II e jest kameralna , barwna. Wyposażona w tablicę interaktywną, która znacząco podnosi atrakcyjność lekcji. Uczniowie klasy I e  aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są widzami przedstawień teatralnych, wycieczek oraz uroczystości szkolnych.  Aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych niosących pomoc innym.

 

Przedstawiamy  wybrane migawki z życia i działań uczniów klasy w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 link do bip