Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną i wypożyczalnią, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Księgozbiorem naszej szkoły opiekują się:

  • mgr Ewa Lasek
  • mgr Bożena Pszczółkowska


Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:


Poniedziałek - 8.00-16.00

Wtorek 8.00 -16.00

Środa 8.00 -16.00

Czwartek 8.00 -16.00

Piątek 8.00-15.00

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN BIBLIOTEKi SZKOLNEJ


Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły. Jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.


FUNKCJE BIBLIOTEKI

1. Kształcąco – wychowawcza realizowana poprzez:

a). rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych związanych z nauką i zainteresowaniami uczniów,

b). przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c). kształcenie kultury czytelniczej,

d). wdrażanie do poszanowania książki.

2. Wychowawczo – opiekuńcza:

a). współdziałanie z nauczycielami,

b). współpraca z rodzicami,

c). otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d). pomoc uczniom z trudnościami w nauce.

3. Kulturalno – rekreacyjna:

a). rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów,

b). organizowanie imprez czytelniczych (konkursy, wystawy, spotkania autorskie, itp.),

c). współpraca z innymi bibliotekami.

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI

1. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji programu szkoły.

2. Biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który jest odpowiedzialny za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki. Zadania nauczyciela bibliotekarza określa § 42 Statutu Szkoły. Szczegółowe zadania do realizacji w danym roku szkolnym zawarte są w planie pracy biblioteki.

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory codziennie w czasie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z organizacją roku szkolnego. Czas pracy biblioteki ustalony jest na początku roku szkolnego z dyrektorem szkoły i zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4. W lokalu bibliotecznym wyodrębniona jest wypożyczalnia i czytelnia.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów (na kartę czytelniczą dzieci).

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach i pomagają w wyborze lektury.

4. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w czytelni oraz wypożyczać do domu. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na terenie szkoły: w czytelni lub w pracowniach pod kierunkiem nauczyciela.

5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.

6. Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca. Czytelnik może dokonać prolongaty książki; jeśli tego nie uczyni – po upływie terminu płaci karę  w ustalonej wysokości równej 0,50 zł.

7. Zbiory biblioteki są wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

8. Czytelnik przed wypożyczeniem książek powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, należy odkupić taką samą pozycję lub dostarczyć inną po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

10. Zasady korzystania ze zbiorów specjalnych należy każdorazowo uzgodnić  z bibliotekarzem.

11. Wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

12. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest powiadomić o tym nauczyciela bibliotekarza.

ZASADY WSPÓŁPRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Biblioteka szkolna współpracuje z:

  1. uczniami,
  2. nauczycielami,
  3. rodzicami,
  4. innymi bibliotekami.

1.   Zasady współpracy z uczniami:

a). udostępnianie materiałów bibliotecznych

b). rozpoznawanie potrzeb czytelniczych uczniów poprzez rozmowy indywidualne oraz zajęcia grupowe na temat zainteresowań, przeczytanej literatury, księgozbiorów domowych,

c). promowanie książki i czytelnictwa na terenie szkoły (wystawy książek, obchody rocznic literackich, świąt, quizy itp.),

d). rozbudzanie aktywności czytelniczej poprzez organizowanie imprez, konkursów czytelniczych, plastycznych, literackich, wystaw, spotkań autorskich,

e). przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

f). pomoc w przygotowaniu się do zajęć, konkursów,

g). prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej medialnej,

h). działalność koła czytelniczego,

h). zasięganie opinii w sprawie zakupu nowych lektur do biblioteki.

2.   Zasady współpracy z nauczycielami:

a). współdziałanie, wspieranie pracy nauczycieli w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów,

b). wspieranie doskonalenia zawodowego i pracy twórczej,

c). dostarczanie literatury i innych materiałów do przeprowadzania zajęć z uczniami oraz spotkań z rodzicami,

d). uzupełnianie księgozbioru o pozycje wskazane przez nauczycieli,

e). wspólne organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

3.   Zasady współpracy z rodzicami:

a). wspieranie w wypełnianiu funkcji wychowawczych, dostarczanie odpowiedniej lektury do wspólnego czytania z dzieckiem,

b). pomaganie w pokonywaniu trudności wychowawczych poprzez wskazywanie literatury pedagogicznej,

c). promowanie czytelnictwa, ukazywanie korzyści płynących z obcowania z książką przez dzieci i dorosłych,

d). informowanie o stanie czytelnictwa,

e). organizowanie imprez czytelniczych z udziałem rodziców,

f). współpraca z Radą Rodziców przy zakupie nagród książkowych dla uczniów na koniec roku szkolnego, lektur do biblioteki szkolnej, opiniowanie programów czytelniczych.

4.   Zasady współpracy z bibliotekami:

a). udział w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną: spotkaniach autorskich, lekcjach bibliotecznych, konkursach, wystawach,

b). organizowanie spotkań uczniów z pracownikami biblioteki na terenie szkoły z okazji imprez czytelniczych,

c). wymiana informacji i doświadczeń promujących czytelnictwo,

d). udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną.

 

 AKCJE, SPOTKANIA I KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ W i SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017:

 

- Propagowanie wizualne piśmiennictwa i czytelnictwa książek poprzez aktualizowanie tablicy „Ważniejsze rocznice i obchody literackie”

  • Spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży:

 

- z p. Hubertem Ronkiem znanym twórcą komiksów, ilustratorem oraz publicystą i tomaszowianinem, autorem komiksu „Wojenna odyseja Antka Srebrnego”. Spotkanie odbyło się 16 września  w siedzibie MBP Oddziału dla Dzieci i Młodzieży i uczestniczyła w nim kl. VI c.

 

- z p. Izabellą Klebańską, w którym uczestniczyły kl. IIId i IIIf.  Spotkanie odbyło się 29 września w MBP Oddziału dla Dzieci i Młodzieży.

 

  • w ramach Międzynarodowego Miesiąca  Bibliotek Szkolnych zorganizowanie:

 

-Tygodnia Przyrodniczego - wystawa i udostępnianie książek o tematyce przyrodniczej

 

-Tygodnia Literackiego – wystawa książek z autografem, pokaz na dużej przerwie praktycznego okładania książek.

 

-polecenie ciekawych książek innym uczniom - wypisywanie przez uczniów na arkuszach tytułów książek i nazwisk ich autorów

 

  • Konkursy czytelnicze i imprezy biblioteczne:

 

- „Podróż do Krainy Baśni” dla kl. III - miał na celu promowanie kultury i literatury innych narodów poprzez czytanie baśni z różnych stron świata.  Odbył się 10 listopada, do konkursu  przystąpiło 42 uczniów, wyłoniono 6 laureatów.

 

- Międzynarodowy Konkurs Twórczości Literackiej im. Wandy Chotomskiej dla kl. I – VI, na który zostały wysłane 4 prace uczniów.

 

- Światowy Dzień Postaci  z Bajek - konkurs na najładniejsze przebranie w kl. I-III, plebiscyt na najpopularniejszą postać z bajki, quiz i zagadki bajkowe.

 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Baśnie naturalnie” – kl. 0 - VI, w którym uczestnicy mieli za zadanie w oryginalny sposób przedstawić treść wybranej baśni wykorzystując materiały naturalne oraz załączyć krótkie streszczenie interpretowanego utworu. Spośród 32 prac wybrano 3 z kl. I – III i 3 z kl. IV – VI , które reprezentowały  naszą szkołę w Łodzi.


- Światowy Dzień Pluszowego Misia – (25 listopada), przez cały tydzień  odbywały się spotkania w bibliotece uczniów kl. I  i „0” – podczas których nastąpiło przybliżenie krótkiej historii pluszowego misia połączone z pierwszymi wypożyczeniami książek tym uczniom.


link do bip