link do bip

WIZJA SZKOŁY

 

 

Jesteśmy szkołą przyjazną dziecku, otwartą na jego potrzeby. Szanujemy siebie wzajemnie, jesteśmy tolerancyjni i kulturalni; przestrzegamy normy współżycia społecznego. Dbamy o przyjazną i twórczą atmosferę zajęć edukacyjnych.

Działania wychowawców i rodziców są spójne , opierają się na uzgodnionym systemie wartości.

Nauczyciele tworzą zespół ludzi kompetentnych, kreatywnych i planujących doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.

Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym, współpracuje z instytucjami wspierającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Usytuowanie w otulinie Lasu Łagiewnickiego, z daleka od miejskiego zgiełku, sprzyja dbałości o fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo uczniów.

Dzięki temu naszą szkołę opuszcza Absolwent, który:

 • jest przygotowany do kontynuacji nauki w następnym etapie kształcenia,
 • umie się uczyć,
 • potrafi zaplanować, organizować i oceniać własną naukę,
 • zna swoje mocne i słabe strony,
 • potrafi komunikować się z otoczeniem,
 • zna podstawowe normy współżycia i przestrzega je,
 • wartościuje zachowanie własne i innych,
 • współpracuje z innymi,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • dba o zdrowie fizyczne i psychiczne własne i innych,
 • szanuje i troszczy się o środowisko naturalne,
 • szanuje własność swoją, szkoły i innych.

MISJA SZKOŁY

 

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie:

 • przygotowujemy ucznia do dalszego etapu kształcenia – wyposażamy go w umiejętności i wiadomości, pozwalające mu z sukcesem kontynuować naukę w gimnazjum;
 • dbamy, aby uczniowie czuli się bezpiecznie, szanowali własne zdrowie, uprawiali sporty;
 • staramy się, aby uczeń był komunikatywny, dokonywał trafnych wyborów i był przygotowany do życia w społeczeństwie;
 • dbamy o przyjazne relacje między uczniami, nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • motywujemy uczniów do samorealizacji i samokształcenia;
 • staramy się, aby uczeń znał i stosował zasady moralne i zasady kultury osobistej;
 • rozwijamy zainteresowania  uczniów poprzez ofertę zajęć pozalekcyjnych, konkursy, rajdy, wycieczki, imprezy kulturalne i rekreacyjno-sportowe, edukację muzyczną, teatralną i filmową;
 • umożliwiamy uczniom korzystanie z różnych technik informacyjnych;
 • chcemy, aby uczniowie byli przygotowani do życia we współczesnym świecie, byli też wiadomi zagrożeń cywilizacyjnych;

 

 

 

HYMN SZKOŁY

 

Słowa: Dorota Korycka

Muzyka: Liliana Ciszewska

Aranżacja: Jarosław KwiatkowskiI. Na polach Grunwaldu walczył wytrwale,

Sławiąc imię Polski na cały świat,

Ceniony przez królów, w glorii i chwale

Na mapach znaczył zwycięstwa szlak.

Ref. Zawiszę Czarnego chcemy naśladować

Prawdy i honoru pilnie strzec,

Rycerskie zalety godnie kultywować,

A uczciwość za dewizę mieć.

II. W rycerskim stanie, wśród towarzyszy,

Każdy Zawiszę za przykład brał,

Dziś każdy uczeń o nim usłyszy,

Bowiem patronem szkoły się stał.

Ref. Zawiszę Czarnego chcemy naśladować

Prawdy i honoru pilnie strzec,

Rycerskie zalety godnie kultywować,

A uczciwość za dewizę mieć.91-527 Łódź, ul. Łupkowa 6 tel./fax 42 659 76 38,500 133 696 e-mail: sp142lodz@wp.pl