Historia szkoły

 

Początek historii Szkoły Podstawowej nr 122, jednej z najstarszych szkół podstawowych w Łodzi przypada jeszcze na zabory i sięga daty pierwszego grudnia 1917 r. Wtedy w okresie szczególnym w dziejach naszego narodu powstała szkoła podstawowa w Radogoszczu, która do roku 1921 była kierowana przez Jana Paskala.


Osiągała ona różne stopnie organizacyjne, ulegała kilkakrotnym przekształceniom: z 3-klasowej Szkoły Podstawowej na 4 – klasową Szkolę Powszechną, ponownie na 3 – klasową Szkołę Podstawową, a następnie Szkołę Rozwojową z 2-osobowym personelem nauczycielskim i 4 oddziałami. W tym burzliwym dla jej istnienia okresie, kierownictwo sprawowała pani Jadwiga Łapińska.


Po odzyskaniu niepodległości przed społeczeństwem wyłonił się problem nie tylko zorganizowania określonego systemu oświaty, ale również ustalenia jakie mają być jego rezultaty. Nowy wizerunek szkole nadał pan Janusz Hetzel, pełniący funkcję jej kierownika w latach 1929 – 1936. W okresie tym szkoła ulegała reorganizacji i przeżywała prawdziwy rozkwit. W pierwszym roku szkolnym nastąpiło połączenie Szkoły Powszechnej nr 1 i Szkoły Powszechnej nr 2 w Radogoszczu i stworzenie 4 oddziałów, w których uczyło 4 nauczycieli. Szkoła mieściła się w dwóch budynkach.


Początkiem nowej „ery” w jej rozwoju był rok 1929, w którym to zgodnie z rozporządzeniem Kuratora Łódzkiego Okręgu Szkolnego został podniesiony stopień organizacji szkoły 7 – klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej. W kolejnych latach tworzono dodatkowe oddziały (V i VI) i zwiększono personel nauczycielski. Wiadomo, iż w roku szkolnym 1932/1933 szkoła liczyła już 439 uczniów i 7 nauczycieli, posiadała samorząd uczniowski i następujące organizacje szkolne:

  • koło sportowe
  • koło naukowe
  • koło dramatyczne
  • sekcje PCK
  • sekcje biblioteczno – muzealne.

Wyż demograficzny i pogłębiający się kryzys ekonomiczny państwa spowodował ogromne przepełnienie w izbach lekcyjnych (na jednego nauczyciela przypadało 62 uczniów).

Pomimo tej trudnej sytuacji 31 stycznia 1933 roku kierownik szkoły wraz z gronem pedagogicznym wystąpił do rodziców dzieci uczęszczających do niej z propozycją ufundowania szkole sztandaru. Pomysł szybko poparł Komitet Rodziców i już w lutym zorganizował zabawę towarzyską, z której zysk w wysokości 420 zł przeznaczył na ten cel. Uroczystego poświęcenia sztandaru w obecności wielu ważnych gości dokonano 3 maja 1933 roku. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkolne 14 czerwca 1933 roku.


Od roku szkolnego 1934/1935 nauka odbywała się w 7 salach lekcyjnych, które były rozmieszczone w 3 budynkach: w budynku głównym przy szosie Zgierska 105, w budynku na terenie Łodzi Zgierska 141 (własność gminy) i w budynku przy szosie Zgierska 90 (w domu p. Siedleckiego). Uczęszczało do niej 630 dzieci, pracowało 12 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli religii.


Kolejnej reorganizacji dokonano na przełomie lat 1936/1937, kiedy to na mocy dekretu szkoła w Radogoszczu została podzielona na dwie szkoły 7-klasowe. Kierownictwo Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 objął p. Adam Szkoda, który po wojennej przerwie w latach 1945 – 1948 ponownie stanął na jej czele.


Szkoła wraz z dokumentacją i sztandarem mieściła się w dwóch budynkach: przy szosie Zgierska 90 i przy ulicy Zgierska 141. Naukę w tym czasie pobierało 449 uczniów, a z funduszy rodziców (647 zł) zainstalowano aparat radiowy z głośnikami w klasach. Z tej okazji 17 grudnia 1936 roku radiostacja nadawcza w Warszawie nadała o godzinie 8.00 specjalne życzenia dla szkoły.


Dzięki realizowaniu programu wychowania dla państwa i akcjom humanitarnym, jakie przeprowadzono w szkole na rzecz Armii Polskiej w dniu 13 listopada 1937 roku, pismem inspektora szkoła została przemianowana z dotychczasowej 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej na Publiczną Szkołę Powszechną III stopnia nr 1 w Radogoszczu.

Budowę budynku przy ulicy Jesionowej rozpoczęto podczas ferii letnich w roku szkolnym 1938/1939. Aktu poświęcenia fundamentów dokonał 2 października 1938 roku ksiądz Józef Stróżnik.


W rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada 1938 r. po uroczystościach szkolnych dzieci posadziły pamiątkowy dąbek na placu nowo budującej się szkoły, który rośnie do dnia dzisiejszego.

link do bip