Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Pedagog szkolny


Zadania, którymi zajmują się  pedagodzy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 6 w Łodzi:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 2. podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania,
 3. wspieranie mocnych stron uczniów,
 4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 5. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 6. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli,
 7. prowadzenie zajęć profilaktycznych dla uczniów,
 8. przygotowanie uczniów do samodzielności w dorosłym życiu,
 9. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,
 10. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów oraz pomoc w ich eliminacji,
 11. monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 12. otoczenie szczególną opieką dzieci i młodzieży zgłaszającej problemy,  udzielanie porad w rozwiązywaniu powstających trudności,
 13. współpraca z instytucjami: Ośrodki Pomocy Społecznej, Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół, Wydziałem Edukacji, Sądem Rejonowym, kuratorami sądowymi i społecznymi, Prokuraturą, Policją, Strażą Miejską, Stowarzyszeniem „Spojrzenie”, Fundacją J.P. II, Fundacją Świętego Mikołaja, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku.

Wszystkich potrzebujących  wsparcia i pomocy zapraszamy do nas, oferujemy specjalistyczną pomoc i gwarantujemy pełną dyskrecję.


Pedagog: mgr Marzena Wilczyńska

gabinet nr 108

( szkoła podstawowa i gimnazjum „s”)


Pedagog: mgr Magdalena Dominak-Szymczak

gabinet nr 20

(gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne)


 

Uwaga!

 

Rodzice, opiekunowie uczniów liceum oraz technikum proszeni są o złożenie wypełnionego wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników do piątku 28 września 2018 roku, do gabinetu pedagoga (pokój nr 20).

Wniosek - wyprawka szkolna.