Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Projekt „Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej”

realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna.


Uczestnikami projektu jest 11 osobowa grupa wywodząca się spośród kadry edukacyjnej  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi .

 

Celem ogólnym niniejszego projektu jest wzrost europejskiego wymiaru edukacji w SOSW nr 6 w Łodzi w okresie 01.11.2014 r. do 30.10.2015 r. dzięki realizacji mobilności zagranicznych oraz przygotowania językowo-kulturowego.

Cele szczegółowe:

  1. wzrost kompetencji językowych o 20% 11 pracowników S0SW nr 6 w Łodzi poprzez udział w szkoleniach zagranicznych,
  2. wzrost świadomości znaczenia umiędzynarodowienia procesów edukacyjnych wśród pracowników SOSW nr 6 dzięki realizacji projektu.

 

Realizacja projektu przewidziana jest na okres 1 roku.

Pierwszym działaniem jest proces rekrutacji przeprowadzony zgodnie z zasadą równości szans przez Komisję Rekrutacyjną.

 

Kolejnym etapem jest przygotowanie językowo-kulturowe ułatwiające uczestnikom projektu podróż i pobyt w krajach mobilności.

 

Realizacja mobilności nastąpi w okresie lipiec/ sierpień  2015 r. 10 osobowa grupa odbędzie dwutygodniowe szkolenie z zakresu języka angielskiego na Malcie, 1osoba odbędzie dwutygodniowe szkolenie z metodyki nauczania języka angielskiego w Wielkiej Brytanii.

 

Organizacją mobilności oraz pozostałych działań w projekcie zajmie się Zespół Projektowy. Projekt zarządzany będzie zgodnie z zasadą równości szans. W trakcie trwania projektu realizowane będą ewaluacja, monitoring, waloryzacja, sprawozdawczość.

 

Po zakończeniu mobilności kadra Ośrodka przeszkolona zostanie z eTwinning i jego narzędzi. Po zakończeniu projektów nastąpi upowszechnianie jego rezultatów m.in. przez media oraz organizację konferencji.

 

Przewidywane rezultaty twarde:

  1. zrealizowanie mobilności zakończonych wydaniem zaświadczeń Europass,
  2. podniesienie kompetencji językowych 11 pracowników SOSW nr 6,
  3. zapoznanie pracowników SOSW nr 6 z programem eTwinning i jego narzędziami,
  4. nawiązanie współpracy międzynarodowej

 

oraz rezultaty miękkie:

  1. podniesienie kwalifikacji zawodowych 11 pracowników SOSW nr 6 zwiększających ich szanse na rynku pracy,
  2. pozyskanie doświadczeń z zakresu realizacji projektu mobilności kadry edukacji szkolnej przez personel SOSW nr6.

 

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na jakość funkcjonowania placówki, zwiększy kreatywność i innowacyjność procesów edukacyjnych w SOSW nr 6. Beneficjentami projektu staną się zatem również uczniowie poprzez podniesienie jakości procesu nauczania ,także z zakresu języka angielskiego.

 

Dzięki realizacji projektu wzrosną kompetencje zawodowe pracowników SOSW nr 6 w Łodzi. Nastąpi wzrost wiedzy związany z edukacją i integracją europejską, ściśle powiązany z potrzebą rozwoju zawodowego.

Podniesienie kompetencji językowych zwiększy wartość uczestników projektu na rynku pracy .Udział w mobilnościach wpłynie pozytywnie na wzrost kompetencji kulturowych uczestników, promowanie dobrych praktyk oraz zapoczątkuje dalszą współpracę między uczestnikami mobilności.