Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

   


Projekt „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” realizowany w ramach poddziałania 3.3.1 POKL na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie WZROST KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH POPRZEZ REALIZACJĘ MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH.

 

Propagowanie innowacji oraz europejskich dobrych praktyk w zakresie edukacji i integracji osób niepełnosprawnych.

 

W październiku 2014 r. w ramach projektu „Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności zagranicznych” grupa 10 nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi wzięła udział w wizycie studyjnej w Portugalii.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS-POKL.

Celem ogólnym projektu był wzrost kompetencji zawodowych i językowych 10 nauczycieli SOSW nr 6 w Łodzi. Odwiedziliśmy szkołę Agrupamento de Escolas Professor Joao de Meira w Guimmaraes, w Portugalii. Celem naszej wizyty było poznanie odmiennego systemu edukacyjno- rehabilitacyjnego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W portugalskim systemie kształcenia, zgodnym z ideą pełnej integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi istnieje jedynie kształcenie włączające.


Szkoła, która nas gościła jest publiczną szkołą portugalską specjalizującą się we wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Agrupamento de Escolas Professor Joao de Meira skutecznie realizuje swoje zadania edukacyjne oraz zwraca szczególną uwagę na przygotowanie swoich absolwentów do przyszłej pracy zawodowej i samodzielności. Służą temu różnorodne zajęcia rewalidacyjne np. kulinarne, ogrodnicze itp.

 

Placówka aktywnie współpracuje z przedstawicielami lokalnej społeczności. Utworzyła sieć lokalnych partnerstw w różnych obszarach w celu pełnej integracji swoich uczniów w życiu społecznym, później zaś zawodowym.

 

Efekty szkolenia w Portugalii:

  • nauczyciele zapoznali się z systemem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Portugalii,
  • podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i językowe,
  • wzbogacili metody pracy np. uczenie się rówieśnicze peer tutoring , praktyczne, sytuacyjne, aktywizujące,
  • zapoznali się z systemem szkoleń stażystów i uczniów odbywających praktyki,
  • udział w rozmowach z przedstawicielami firm dał możliwość poznania portugalskiego systemu pracy i zrozumienia portugalskiego rynku pracy.

Rezultaty projektu zostały upowszechnione na licznych konferencjach, seminariach i spotkaniach metodycznych.

 

Wnioski z wizyty studyjnej w Portugalii:

Należy łączyć we właściwych proporcjach kształcenie ogólne i praktyczne. Inwestowanie
w kształcenie i szkolenie zawodowe to także jeden z najlepszych sposobów walki z bezrobociem wśród młodych. Organizując kształcenie zawodowe oraz rehabilitację na wysokim poziomie, umożliwiamy młodym ludziom zdynamizowanie ich rozwoju osobistego i nabycie takich, które odpowiadają potrzebom pracodawców.

Planowana jest dalsza współpraca ze szkołą w Portugalii, mamy nadzieję gościć dyrekcję
i nauczycieli już w czerwcu bieżącego roku. 

Zdjęcia przedstawiają uczniów szkoły portugalskiej podczas zajęć praktycznych oraz spotkanie naszych nauczycieli z nauczycielami z Portugalii.