Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Projekt pn. „PWP Dobry Start - wyrównanie szans uczniów z niepełnosprawnością wzrokową poprzez zintegrowane działania edukacyjne” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak. Projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Łódź oraz Trygt Ly - kristen stiftelese (Christian Fundation Safety Shelter) - partnerami projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 03.02.2014 r. - 30.06.2015 r.

Zadania

Zajęcia wyrównawcze: blok humanistyczny

Zadanie obejmuje:

1. Zajęcia z języka angielskiego

2. Zajęcia z języka polskiego

Celem zajęć jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz zwiększenie kompetencji porozumiewania się w języku obcym i ojczystym.

 

Zajęcia wyrównawcze: blok matematyczno- fizyczny

Zadanie obejmuje:

1. Zajęcia z matematyki

2. Zajęcia z fizyki

Celem zajęć jest wyrównanie dysproporcji, braków w wiadomościach i umiejętnościach oraz rozwój kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych.

 

Zajęcia specjalistyczne wyrównujące szanse edukacyjne

Zadanie obejmuje:

1. Język brajla

2. Rehabilitację wzroku

3. Terapię pedagogiczną

Celem zajęć jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez kompensowanie deficytów, rozwój umiejętności pracy dotykowej, percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz zwiększenie poziomu samooceny.

 

Doradztwo zawodowe

Zadanie obejmuje:

1. Doradztwo zawodowe - zajęcia grupowe

2. Doradztwo zawodowe - zajęcia indywidualne

Celem zajęć jest zwiększenie aktywności edukacyjnej i zawodowej uczniów oraz umiejętności wyboru ścieżki nauki i kariery.

 

Zajęcia artystyczne

Zadanie obejmuje:

1. Koło zainteresowań

2. Koło artystyczne

Celem zajęć jest rozwój kreatywności i poszerzenie możliwości ekspresji uczniów, wzrost poczucia wartości i umiejętności współpracy w grupie.

 Na zdjęciach uczniowie podczas zajęć projektowych.

 

W dniach 05 - 10.10.2014 r. zrealizowano wizytę studyjną nauczcieli u Partnera Norweskiego. W wyjeździe uczestniczyło 3 nauczycieli (2K/1M) oraz 1 tłumacz (1K). Podczas wizyty nauczyciele:

  1. zostali zapoznani z norweskim systemem kształcenia oraz norweskim systemem terapii dzieci z dysfunkcją wzroku,

  2. zebrali informację i materiały z zakresu terapii i kształcenia dzieci z dysfunkcją wzroku w Norwegii,

  3. przygotowali program wizyty specjalistów norweskich w Polsce.

 

W dniach 04-08.11.2014 r. zrealizowaną wizytę studyjną 3 uczniów (2K/1M) i 3 nauczycieli (2K/1M) u Partnera Norweskiego, grupą opiekował się personel partnera Pan Asmund Kilde.

Zakres wizyty studyjnej:

  1. zapoznanie z funkcjonowaniem norweskiego modelu szkolnictwa włączającego,
  2. zapoznanie z norweskim systemem wsparcia dla osób niepełnosprawnych wzrokowo.
  3. przybliżenie kultury i historii Norwegii.   

Na zdjęciach uczniowie z nauczycielami podczas  pobytu w instytucjach wspierających osoby z dysfunkcją wzroku.

 Na zdjęciach uczniowie i nauczyciela zwiedzający Oslo i okolicę.