Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Technik administracji

 


Technik administracji - posiada umiejętności w zakresie interpretacji i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Przygotowuje projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów. Stosuje wskaźniki ekonomiczne i metody analizy ekonomicznej, finansowo – księgowej, prowadzi dokumentację księgową. Redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia, odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

 

  • Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika administracji.
  • Do szkoły przyjmowane są osoby słabo widzące i niewidome oraz z niepełnosprawnością ruchową (do 24 roku życia).
  • Po uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą podjąć pracęw każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej, m.in.: w urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych, agencjach celnych, itp.

Podanie o przyjęcie do szkoły.