Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Publiczne Gimnazjum nr 68

Po ukończeniu szkoły podstawowej zapewniamy dzieciom kontynuowanie nauki w gimnazjum.

 

Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem zewnętrznym. Uczniowie realizują podstawę programową dla danego etapu edukacyjnego.

W szkole funkcjonują klasy:

  1. dla dzieci słabo widzących i niewidomych,
  2. dla dzieci słabo widzących i niewidomych z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną w każdym stopniu niepełnosprawności, słuchową, ruchową i inną).

Podstawą przyjęcia do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania (rekrutacja).

 

Młodzież uczy się w małych 8-10 osobowych klasach. Wszyscy uczniowie korzystają ze specjalistycznego oprogramowania i sprzętu (powiększalników, lup), darmowych podręczników wydanych pismem brajla lub powiększonym drukiem oraz pomocy tyflodydaktycznych.

 

Wszyscy uczniowie kontynuują naukę języka angielskiego oraz rozpoczynają naukę języka rosyjskiego lub niemieckiego.

 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych i rewalidacyjnych oraz zajęciach rozwijających zainteresowania. Mają szanse pielęgnować talenty i zdolności w Ognisku Muzycznym, Zespole Artystycznym, kołach zainteresowań oraz drużynie sportowej, która umożliwia uczniom niewidomym osiąganie sukcesów w takich dyscyplinach, jak tenis dźwiękowy, goal ball.

 

Po zajęciach szkolnych  mają możliwość aktywnie wypoczywać  korzystając z siłowni, sali gimnastycznej, boiska do koszykówki i siatkówki, a także jeżdżąc na tandemach. Dzięki posiadanemu autokarowi organizujemy liczne wycieczki, podczas których uczniowie rozwijają wiedzę o otaczającym ich świecie

 

Dla dzieci spoza Łodzi oferujemy miejsca w internacie. Pobyt w internacie jest bezpłatny. Rodzice ponoszą tylko koszt posiłków - 10 zł. dziennie.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły.