Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Szkoła Podstawowa nr 39

 

Na dzieci po rocznym przygotowaniu przedszkolnym czekają nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 39.

 

Nauka w szkole trwa 8 lat i kończy się egzaminem zewnętrznym. Uczniowie realizują podstawę programową dla danego etapu edukacyjnego.
W szkole funkcjonują klasy:

  1. dla dzieci słabo widzących i niewidomych,
  2. dla dzieci słabo widzących i niewidomych z niepełnosprawnością sprzężoną, (intelektualną w każdym stopniu niepełnosprawności, słuchową, ruchową i inną).

Podstawą przyjęcia do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz skierowanie  wydane przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania (rekrutacja).

 

Dzieci uczą się w małych 8-10 osobowych klasach. Wszyscy uczniowie korzystają ze specjalistycznego oprogramowania i sprzętu (powiększalników, lup), darmowych podręczników wydanych pismem brajla lub powiększonym drukiem oraz pomocy tyflodydaktycznych.

 

Nauka języka angielskiego już od klasy pierwszej uczy swobodnego komunikowania się w obcym języku, otwiera na inne kultury i obyczaje.

 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych i rewalidacyjnych oraz zajęciach rozwijających zainteresowania. Mają szanse pielęgnować talenty i zdolności w Ognisku Muzycznym, Zespole Artystycznym, kołach zainteresowań oraz w zajęciach sportowych.

 

 

Po zajęciach szkolnych dzieci mają możliwość aktywnie wypoczywać na świeżym powietrzu, korzystając z placu zabaw, boiska do koszykówki i siatkówki, a także jeżdżąc na tandemach. Dzięki posiadanemu autokarowi organizujemy liczne wycieczki, podczas których uczniowie rozwijają wiedzę o otaczającym ich świecie.

 

Szkoła aktywnie włącza się różne działania z zakresu profilaktyki:

  1. szklanka mleka,
  2. owoce i warzywa,
  3. fluoryzacja,
  4. pierwsza pomoc przedmedyczna,
  5. warsztaty z przedstawicielami Straży Pożarnrj i Policji.

Dla dzieci spoza Łodzi oferujemy miejsca w internacie. Pobyt w internacie jest bezpłatny. Rodzice ponoszą tylko koszt posiłków  - 9,50 zł. dziennie

 

Podanie o przyjęcie do szkoły.

 

 

Certyfikat: Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Łodzi uczestniczyła w projekcie systemowym "Szkoła Współpracy. Uczniowie i nauczyciele kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", w ramach którego otrzymała merytoryczne wsparcie w zakresie budowania w szkole systemu współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.