Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Rekrutacja w naszym Ośrodku trwa cały rok. Zapraszamy po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 42 657 79 41.


Wczesne Wspomaganie Rozwoju obejmuje opieką dzieci słabo widzące, niewidome, w tym z niepełnosprawnością złożoną od rozpoznania niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz ich rodziny.


Wymagane dokumenty:

1. orzeczenie poradnii psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

2. diagnozę lekarza okulisty przyjmującego w ośrodku.


 

Oddziały przedszkolne obejmują opieką dzieci słabo widzące, niewidome, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną w każdym stopniu niepełnosprawności, słuchową, ruchową i inną).

 

Szkoła Podstawowa nr 39 obejmuje nauką dzieci słabo widzące, niewidome, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną w każdym stopniu niepełnosprawności, słuchową, ruchową i inną).

 

Wymagane dokumenty do przedszkola i szkoły podstawowej:

 1. orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. skierowanie ze Starostwa Powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata,
 3. podanie rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły,
 4. podanie o przyjęcie do internatu oraz skrócony akt urodzenia, w przypadku, kiedy dziecko przebywa w internacie z potwierdzonym miejscem stałego zameldowania,
 5. dwie fotografie,
 6. dokumentacja medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli posiada (nie jest warunkiem koniecznym).

Podanie o przyjęcie do szkoły.


LVI Liceum Ogólnokształcące

Do liceum przyjmowani są uczniowie słabo widzący, niewidomi, niepełnosprawni ruchowo.


Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. skierowanie ze Starostwa Powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata,
 3. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty lub zaświadczenie OKE o zwolnieniu z egzaminu,
 4. świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 5. podanie rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcia dziecka do szkoły,
 6. podanie o przyjęcie do internatu oraz skrócony akt urodzenia, w przypadku, kiedy uczeń przebywa w internacie z potwierdzonym miejscem stałego zameldowania,
 7. dwie fotografie,
 8. dokumentacja medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli posiada (nie jest warunkiem koniecznym).

Podanie o przyjęcie do szkoły.

 

 

Technikum nr 23

Technik masażysta

Do technikum przyjmowani są uczniowie słabo widzący i niewidomi, którzy nie mają przeciwwskazań do wykonywania zawodu masażysty.

 

Technik prac biurowych

Do technikum przyjmowani są uczniowie słabo widzący i niewidomi, którzy nie mają przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika prac biurowych.


Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. skierowanie ze Starostwa Powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata,
 3. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty lub zaświadczenie OKE o zwolnieniu z egzaminu,
 4. świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
 5. podanie rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcia dziecka do szkoły,
 6. podanie o przyjęcie do internatu oraz skrócony akt urodzenia, w przypadku, kiedy uczeń przebywa w internacie z potwierdzonym miejscem stałego zameldowania,
 7. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu odpowiednio: masażysty lub technika prac biurowych
 8. dwie fotografie,
 9. dokumentacja medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli posiada. (nie jest warunkiem koniecznym).

Podanie o przyjęcie do szkoły.

 


Szkoła Policealna

Technik administracji

Do szkoły przyjmowane są osoby słabo widzące i niewidome oraz z niepełnosprawnością ruchową (do 24 roku życia).


Technik masażysta

Do szkoły przyjmowane są osoby słabo widzące i niewidome (do 24 roku życia), które nie mają przeciwwskazań do wykonywania zawodu masażysty.

 

Technik tyfloinformatyk

Do szkoły przyjmowane są osoby słabo widzące i niewidome (do 24 roku życia).Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. skierowanie ze Starostwa Powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata,
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum),
 4. podanie o przyjęcia do szkoły,
 5. podanie o przyjęcie do internatu oraz skrócony akt urodzenia, w przypadku, kiedy uczeń przebywa w internacie z potwierdzonym miejscem stałego zameldowania,
 6. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu,
 7. dwie fotografie,
 8. dokumentacja medyczna, orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli posiada (nie jest warunkiem koniecznym).

Podanie o przyjęcie do szkoły.

 


Po ukończeniu liceum, technikum lub szkoły policealnej proponujemy możliwość nauki zawodu na kursie kwalifikacyjnym technik obsługi turystycznej.

Na kurs przyjmowane są osoby słabo widzące i niewidome.

 

 

Internat

Dla dzieci i młodzieży spoza Łodzi oferujemy miejsca w internacie (możliwośc przebywania w weekendy). Pobyt w internacie jest bezpłatny. Rodzice ponoszą tylko koszt posiłków - 10 zł.

 

Podanie o przyjęcie do internatu.