Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Technikum nr 23


Uczniom zainteresowanym zdobyciem zawodu oferujemy naukę w technikum w dwóch zawodach.

 

Technik masażysta

Nauka trwa 4 lata (po gimnazjum) lub 5 lat (po szkole podstawowej) i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta oraz egzaminem maturalnym.

 

Do technikum przyjmowani są uczniowie słabo widzący i niewidomi, którzy nie mają lekarskich przeciwwskazań do wykonywania zawodu masażysty i są sprawni manualnie.

 

Podstawą przyjęcia do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz skierowanie  wydane przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania (rekrutacja).

 

Technik prac biurowych

Nauka trwa 4 lata (po gimnazjum) lub 5 lat (po szkole podstawowej) i kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik prac biurowych oraz egzaminem maturalnym.

 

Do technikum przyjmowani są uczniowie słabo widzący i niewidomi, którzy nie mają lekarskich przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika prac biurowych.

 

Podstawą przyjęcia do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz skierowanie wydane przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania (rekrutacja).

 

 

Młodzież uczy się w małych 8-10 osobowych klasach. Wszyscy uczniowie korzystają ze specjalistycznego oprogramowania i sprzętu (powiększalników, lup), darmowych podręczników wydanych pismem brajla lub powiększonym drukiem oraz pomocy tyflodydaktycznych.

 

Kontynuowana jest nauka języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego.

 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych i rewalidacyjnych oraz zajęciach rozwijających zainteresowania. Mają szanse pielęgnować talenty i zdolności w Ognisku Muzycznym, Zespole Artystycznym, kołach zainteresowań oraz drużynie sportowej, która umożliwia uczniom niewidomym osiąganie sukcesów w takich dyscyplinach, jak tenis dźwiękowy, goal ball.

 

Po zajęciach szkolnych mają możliwość aktywnie wypoczywać korzystając z siłowni, sali gimnastycznej, boiska do koszykówki i siatkówki, a także jeżdżąc na tandemach. Dzięki posiadanemu autokarowi organizujemy liczne wycieczki, podczas których uczniowie rozwijają wiedzę o historii i kulturze Polski.

 

Dla młodzieży spoza Łodzi oferujemy miejsca w internacie. Pobyt w internacie jest bezpłatny. Rodzice ponoszą tylko koszt posiłków - 10 zł. dziennie.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły.


Certyfikat: Technikum nr 23 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Łodzi uczestniczyło w projekcie systemowym "Szkoła Współpracy. Uczniowie i nauczyciele kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", w ramach którego otrzymało merytoryczne wsparcie w zakresie budowania w szkole systemu współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.