Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

15102020logo.jpg

 

 

Informacja

o projekcie Miasta Łódź, pod nazwą „Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego „Na Dziewanny””.

 

Miasto Łódź, na podstawie umowy zawartej w dniu 4 lipca 2017 r. z Województwem Łódzki, realizuje projekt pod nazwą „Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego „Na Dziewanny””, o wartości całkowitej 7 185 078,52 zł. Dofinansowanie realizacji tego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wyniesie 4.101.312,05 zł.

 

Projekt jest odpowiedzią na wielkie zapotrzebowanie wsparcia, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wzrokowej.

 

Przewidziana w ramach projektu budowa i wyposażenie pawilonu edukacyjnego „Na Dziewanny” oraz połączenie go z obiektem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 im. Hieronima Baranowskiego w Łodzi, pozwoli na zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo z terenu miasta, województwa łódzkiego, a nawet z terenu całego kraju.

 

Realizacja przedmiotowego projektu, ma na celu poprawę jakości i warunków kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 6 w Łodzi, w tym w szczególności:

 • wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy dla uczniów Ośrodka,

 • rozwój nauczania eksperymentalnego uczniów Ośrodka,

 • wsparcie uczniów w zakresie dostosowania kompetencji do samodzielnego funkcjonowania,

 • zapewnienie większej dostępności do nauki, dzięki nowej infrastrukturze,

 • zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych,

 • podniesienie jakości kształcenia dzięki nowej bazie dydaktycznej i wyposażeniu,

 • wzmacnianie roli i znaczenia Ośrodka w makroregionie łódzkim, jako specjalistycznego centrum wspierającego uczniów z niepełnosprawnością wzrokową,

 • poprawę jakości korzystania dzięki większej i lepiej dopasowanej do potrzeb przestrzeni edukacyjnej,

 • wzrost konkurencyjności szkół wchodzących w skład Ośrodka,

 • wzrost popularności Ośrodka,

 • poprawę estetyki w przestrzeni publicznej,

 • poprawę wizerunku Ośrodka, jako placówki nowoczesnej, przyjaznej osobom z niepełnosprawnościami, pozbawionej barier architektonicznych i komunikacyjnych.

 

Wsparcie Ośrodka przyczyni się do poprawy jakości edukacji w zakresie nauczania ogólnego wspierającego rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego dla uczniów niepełnosprawnych, które są niezbędne dla ich samodzielnego funkcjonowania i odnalezienia się na rynku pracy. Powyższe ułatwi wybór dalszej ścieżki edukacyjnej czy zawodowej, późniejsze funkcjonowanie na rynku pracy oraz włączy osoby objęte wsparciem w proces uczenia się przez całe życie.

 

Realizacja projektu planowana jest w okresie od stycznia 2018 do września 2020 roku.