Przedszkole Samorządowe nr 8 im. "Bajkowy Zakątek"
w Bełchatowie

Rekrutacja

 

OGŁOSZENIE! 

Informuję, iż w holu Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek”
w dniu dzisiejszym, tj. 27 marca 2019r. wywieszona została lista kandydatów przyjętych
do ww. placówki na rok szkolny 2019/2020

Liczba wolnych miejsc w przedszkolu wynosi …… 0 ………… 

 


OGŁOSZENIE!

Informuję, iż w holu Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek”
w dniu 18 marca 2019r. wywieszone zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki na rok szkolny 2019/2020.
Jednocześnie proszę Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” na rok szkolny 2019/2020 o zgłaszanie się
do ww. placówki w celu wypełnienia oświadczenia potwierdzającego wolę korzystania z usług Przedszkola w terminie od 19 do 26 marca 2019r.

Renata Karczewska - dyrektor

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA WOLĘ KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 8 IM. „BAJKOWY ZAKĄTEK” W BEŁCHATOWIE w roku szkolnym 2019/2020

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 IM. „BAJKOWY ZAKĄTEK” W BEŁCHATOWIE


O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, iż od 4 lutego do 8 marca 2019r. prowadzimy rekrutację do naszego Przedszkola na rok szkolny 2019/2020.
• W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez samotnych rodziców, objęte pieczą zastępczą i z rodzin, w których występuje niepełnosprawność.
• W kolejnym etapie obowiązywać będą kryteria przyjęte przez Radę Miejską w Bełchatowie z dnia 23 lutego 2017 roku, tj. zatrudnienie obojga rodziców, odległość od Przedszkola (do 3 km) i fakt, że już jedno dziecko uczęszcza do placówki.

W załączeniu:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie na rok szkolny 2019/2020
2. Oświadczenie dla celów przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie
3. Oświadczenia Rodziców dla rodziny wielodzietnej
4. Oświadczenie Rodzica samotnie wychowującego dziecko
5. Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci

 


 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 im „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie z dnia 29.01.2019r.

na podstawie: Zarządzenia nr 23/2019 z dnia 22 stycznia 2019r. Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie określenia terminu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2019/2020 Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie informuje, iż zapisy do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem:

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie
na rok szkolny 2019/2020

L.p Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.02.2019-08.03.2019 01.06.2019-20.08.2019
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe 11.03.2019-15.03.2019 21.08.2019-22.08.2019
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18.03.2019 23.08.2019
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 19.03.2019 -26.03.2019 26.08.2019 -29.08.2019
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27.03.2019 30.08.2019

 


 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie z dnia 25.01.2019r. o liczbie wolnych miejsc na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie informuje, iż liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2019/2020 wynosi: 25


Liczba miejsc organizacyjnych Przedszkola Samorządowego nr 8 w Bełchatowie zgodnie ze Statutem Przedszkola wynosi 100.

Zasady rekrutacji zawarte są w Statucie Przedszkola - Dział V Rozdział 5 § 52