Przedszkole Samorządowe nr 8 im. "Bajkowy Zakątek"
w Bełchatowie

Programy/projekty

Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli z dnia 14 lutego 2017r. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356).

W roku szkolnym 2018/2019 pracujemy w oparciu o Program edukacji przedszkolnej - "Wokół przedszkola" wydawnictwa MAC autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby - Żabińskiej oraz Zestawie Programów Przedszkola Samorządowego nr 8.

Programy własne:
 • "Z matematyką za pan brat ” - program z zakresu edukacji matematycznej.
 • "Mówić pięknie... potrafię i chcę poznawać świat i ludzi za pomocą języka" - program pracy logopedycznej w przedszkolu
 • „Zaczarowane bajki – klucz do dziecięcych serc” - program z zakresu bajkoterapii
Programy autorskie:
 •  „Mali Przyjaciele Ziemi" - program ekologiczny
 • „One, two, three… play, sing and speak like   me!” - „Jeden, dwa trzy… baw się, śpiewaj i mów jak ja” - program nauczania języka angielskiego
 • Program Wychowawczo-profilaktyczny
 • „Z uśmiechem do przedszkola” - program adaptacyjny

 Wszystkie wymienione programy znajdują się w gabinecie dyrektora oraz w pokoju nauczycielskim.

Projekty:
 • "Klub Czytających Motyli" w ramach kampanii ogólnopolskiej "Cała Polska Czyta Dzieciom"
 • "Mały miś w świecie wielkiej literatury" - projekt ogólnopolski propagujący zainteresowania czytelnicze
 • "100 - lecie odzyskania niepodległości. Pokaż radość, Przedszkolaku!" - projekt ogólnopolski
 • "Piękna nasza Polska cała!" - Międzynarodowy Projekt edukacyjny
  celem jest:
  - kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na
  - piękno, folklor i tradycje Polski.
  - kształtowanie tożsamości narodowej dzieci

 


Od wielu lat placówka nasza bardzo aktywnie realizuje treści z zakresu edukacji ekologicznej mając na celu kształtowanie wśród dzieci i ich rodziców właściwych postaw wobec środowiska. Trudno jest jednak uczyć przyrody tylko i wyłącznie za   pomocą książek, czy eksponatów w sali przedszkolnej. Pokazywanie roślin, zwierząt na rysunku, czy nawet na filmie nie zawsze wystarczy. O wiele większe walory edukacyjne,  a jednocześnie wychowawcze mają zajęcia w terenie. Dziecko najlepiej poznaje przyrodę poprzez działanie, pracę, czy też doświadczenie. Odkrywając samodzielnie tajemnice przyrody gromadzi nowe doświadczenia i angażuje się emocjonalnie. Wiedza zdobyta w ten sposób jest pełniejsza  i trwalsza. Chcąc poszerzyć ofertę zajęć proekologicznych  placówka nasza wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez WFOŚiGW w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Edukacja  Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018” i otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania pod nazwą:

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolak w świecie żywiołów” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie
- całkowity koszt zadania –15 000,00 zł
- dotacja – 12.750,00zł z WFOŚiGW w Łodzi
- wkład własny – 2 250 00 zł otrzymany od Prezydenta Miasta Bełchatowa
- termin realizacji zadania - 02.10.2017r. – 20.06.2018r.

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolak w świecie żywiołów” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie jest przeznaczony dla wychowanków placówki, ich rodziców oraz nauczycieli. Celem programu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody,  zapoznanie ze znaczeniem powietrza, wody, ogniai ziemi dla życia roślin, zwierząt i ludzi, wykształcenie nawyków dbania o środowisko lokalne, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi, podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci. Realizacja zadań wynikających z programu obejmuje ważne dla Miasta Bełchatowa problemy proekologiczne związane z emisją pyłów i ich wpływem na stan wód, gleby, roślin i zwierząt. Zaplanowane działania w programie angażują inne placówki przedszkolne z terenu Miasta Bełchatowa, np. w międzyprzedszkolnymkonkursie plastycznym pod hasłem „Żywioły wokół nas” przeznaczonym dla dzieci 5,6-letnich. Ponadto środki finansowe zaplanowane na realizację projektu zostaną przeznaczone na opłacenie biletów wstępu, przewozu dzieci autokarami w trakcie wycieczek krajoznawczych, np. do Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi na warsztaty terenowe „Oczyśćmy atmosferę”, do PGE Giganty Mocy w Bełchatowie na zwiedzanie Interaktywnej Ekspozycji PGE Giganty Mocy oraz warsztaty edukacyjne „Eko-przygoda z Woltusiem”;zakup nagród dla uczestników konkursów literackich, np. „Wietrzne bajanie, czyli bajeczki o wietrze” czy „Wodne wierszykowanie”;organizację warsztatów stacjonarnych dla dzieci, np. zajęcia edukacyjne pn. „Zanieczyszczenia powietrza”, warsztaty edukacyjne pn. „Ekolodzy na tropie” czy warsztaty edukacyjne pn. „Eksperymenty z pogodą”, a także zakup ekologicznych pomocy dydaktycznych związanych tematycznie z realizacją głównych celów programu.

Projekt ekologiczny „Przedszkolak w świecie żywiołów”- to tylko jeden ze sposobów na zdrowe środowisko. Przedszkole nasze zamierza dalej kontynuować działania ekologiczne, bowiem  uważamy, iż edukacja ekologiczna wśród przedszkolaków jest bardzo ważna. To właśnie zjawiska przyrodnicze wywołują   u dzieci pasję poznawczą i badawczą. Kontakt z przyrodą pobudza ich zainteresowania światem ożywionym   i nieożywionym, ćwiczy spostrzegawczość, uwagę, wyrabia zmysł obserwacji, rozwija sprawność myślenia   i mowy, pozwala kształtować u dzieci proekologiczne postawy. Poza tym wszelkie działania związane z ekologią realizowane w naszym przedszkolu wzbogacają ofertę edukacyjną placówki.