Przedszkole Samorządowe nr 8 im. "Bajkowy Zakątek"
w Bełchatowie

Historia

Przedszkole Samorządowe nr 8 im. "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie

Dawniej

W dniu 1 września 1993 roku rozpoczęło swoją działalność Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Bełchatowie na mocy Uchwały Nr 31/V/93 Rady Miejskiej z dnia 31 - go maja 1993 roku. Dyrektorem przedszkola została wówczas mgr Teresa Osińska wyłoniona w drodze konkursu. Przedszkole zlokalizowane było w najstarszej dzielnicy Bełchatowa – w Grocholicach, na peryferiach miasta, w miejscu wyciszonym (nieruchliwym). Mieściło się w budynku wolnostojącym przy ulicy Szkolnej 10a. Było placówką dwuoddziałową. Integralną częścią dwuoddziałowego przedszkola był oddział rocznego przygotowania dzieci 6-letnich o 5-godzinnym dniu pracy. 

  

Powierzchnia przedszkola wynosiła 394 m2. Pomieszczenia przeznaczone dla dzieci to: cztery sale zajęć wraz z łazienkami oraz sala rekreacyjna wyposażona w drabinki gimnastyczne, ławeczki oraz drobny sprzęt sportowy. Pomieszczenia ogólnego przeznaczenia to: szatnia, kuchnia, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze oraz sanitarne. Wokół przedszkola rozciągał się rozległy ogród, w którym powstał plac zabaw dla dzieci.

Następnym dyrektorem Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Bełchatowie wyłonionym w drodze konkursu została mgr  Renata Karczewska. Obowiązki swoje przejęła od dnia 1 września 1998 r. Wtedy to przedszkole było jednoodziałowe. Od początku Pani Dyrektor usilnie zabiegała o swoich „klientów”, którymi byli rodzice i ich dzieci.

Do roku szkolnego 2001/2002 placówka była dwuoddziałowa. W roku szkolnym 2001/2002 przedszkole znowu było jednooddziałowe.

W roku szkolnym 2002/2003 liczba dzieci zwiększyła się i funkcjonowały dwa oddziały. Od roku szkolnego 2004/2005 do roku szkolnego 2006/2007 nastąpił wzrost dzieci w przedszkolu. Wtedy to placówka była już trzyoddziałowa.

Przedszkole  od początku istnienia borykało się z dużymi trudnościami finansowymi oraz lokalowymi. Wszystkie prace remontowe  trzeba było wykonywać przy udziale rodziców i sponsorów. Baza dydaktyczna także była bardzo skromna.

Dlatego też wiosną 2005 roku została podjęta decyzja przez władze samorządowe Miasta Bełchatowa o budowie przedszkola na istniejących już fundamentach. Tymczasową siedzibą placówki w roku szkolnym 2005/2006 był zatem budynek pobliskiej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie, przy ulicy Szkolnej 10. W szkole funkcjonowały trzy grupy przedszkolne.

 

 

Dzisiaj

Dnia 1 września 2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 w Bełchatowie. Przedszkole zlokalizowane jest w tym samym miejscu, co wcześniej. Uległ zmianie tylko numer budynku z 10a na 14.

W pierwszym roku funkcjonowania przedszkole było trzyoddziałowe. Zaś od roku szkolnego 2007/2008 do dnia dzisiejszego placówka jest czterooddziałowa.

Dzięki temu przedsięwzięciu możemy podziwiać piękny i nowoczesny obiekt spełniający wszelkie wymogi unijne. Wychowankowie nasi mają zapewnione odpowiednie warunki do zabawy i nauki, pracownicy zaś odpowiednie warunki do pracy.

Obecnie powierzchnia użytkowa przedszkola wynosi 715,52 m2. Pomieszczenia przeznaczone dla dzieci to: trzy sale zajęć dydaktycznych wraz z łazienkami oraz sala rekreacyjna – obecnie zaadoptowana na salę dydaktyczną z powodu dużego zainteresowania przedszkolem. Pomieszczenia ogólnego przeznaczenia to: szatnia, hol, blok żywieniowy, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze oraz sanitarne. Placówka przystosowana została do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych. Wokół przedszkola rozciąga się duży zielony ogród połączony z ekologicznym placem zabaw na trenie ogrodzonym.

W roku szkolnym 2011/2012 nadane zostało imię Przedszkolu  „Bajkowy Zakątek” zgodnie z Uchwałą NR XXIII/189/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 kwietnia 2012r. Oficjalne uroczystości związane z nadaniem  placówce imienia odbyły się 1 czerwca 2012r.