Przedszkole Samorządowe nr 8 im. "Bajkowy Zakątek"
w Bełchatowie

Opłaty

Od 1 września 2013r. zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827) uległa stawka za 1 godzinę.

Świadczenia przedszkoli realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych podlegają opłacie za każdą godzinę w wysokości 1 zł.

OPŁATA ZA POBYT
100% = 1,00 zł za 1 h

ZNIŻKA

  • 25% = 0,75 zł za 1 h (samotny rodzic)
  • 50% = 0,50 zł za 1 h (za drugie dziecko)
  • 75% = 0,25 zł za 1 h (za trzecie i następne dziecko)

WYŻYWIENIE
Stawka dzienna 100% za trzy posiłki - 6,80 zł

  • śniadanie 25% - 1,70 zł
  • obiad 50% - 3,40 zł
  • podwieczorek 25% - 1,70 zł

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz za wyżywienie naliczane są na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z rodzicami/opiekunami prawnymi w zależności od frekwencji dziecka w danym miesiącu.

W przypadku nieobecności dziecka opłata stała za Przedszkole podlega zwrotowi, dzienną zaś stawkę żywieniową mnożymy przez liczbę dni nieobecnych.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego, regularnego, comiesięcznego uiszczania opłat za korzystanie przez dziecko ze świadczeń Przedszkola realizowanych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za wyżywienie do dnia 20 każdego miesiąca w przypadku.

W przypadku zwłoki w odpłatności za Przedszkole naliczane będą odsetki ustawowe (art.481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego) od pierwszego dnia następnego miesiąca.

Z dniem 1 stycznia 2017r. opłaty za Przedszkole dokonywać można wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Opłaty za Przedszkole uiszczane drogą  elektroniczną należy dokonywać za pośrednictwem konta  bankowego - ING Bank Śląski
o numerze:  27 1050 1461 1000 0024 1131 9433

W tytule wpłaty należy wpisać:
1) Imię i nazwisko rodziców i dziecka, nr grupy do której dziecko uczęszcza
2) Miesiąc, za który wnoszona jest opłata
3) Rodzaj opłaty oraz kwoty: pobyt – kwota wpłacana, wyżywienie – kwota wpłacana

Opłaty za Przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od 1 stycznia 2017 roku.

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2017 roku rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich zwolnieni są z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.