Przedszkole Samorządowe nr 8 im. "Bajkowy Zakątek"
w Bełchatowie

Dla rodziców


 

Koncepcja Pracy PS nr 8

Statut PS nr 8

Podziękowanie

25 października 2019 r. w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Bełchatowie dzieci z naszego przedszkola wspólnie z przedszkolakami z Trójki i Szóstki świętowały Dzień Czystego Powietrza. Były wierszyki, przedstawienie oraz piosenki. W spotkaniu z przedszkolakami udział wzięli m.in. prezydent Miasta Bełchatowa – Pani Mariola Czechowska, wiceprezydent – Pan Dariusz Matyśkiewicz oraz radni – Pan Grzegorz Muskała i Pan Mateusz Broncel.

Przedszkola biorące udział w akcji, otrzymały po cztery specjalne oczyszczacze powietrza z zestawem filtrów na dwa lata. Są to nowoczesne urządzenia, które jonizują i oczyszczają powietrze w pomieszczeniach, uwalniając je od bakterii, grzybów, pleśni czy innych drobnoustrojów.

Oczyszczacze w miejskich przedszkolach to wspólna inicjatywa magistratu, PGE GiEK S.A. Bełchatów oraz radnych – Grzegorza Muskały i Mateusza Broncla.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!!!

  


UWAGA RODZICE!

- ZMIANA WYSOKOŚĆI DZIENNEJ STAWKI ŻYWIENIOWEJ

 

Od 1 września 2019r. wysokość dziennej opłaty za posiłki dzieci w naszym przedszkolu ulega zmianie i wynosić będzie 8,00 zł.

                Śniadanie - 25% dziennej opłaty - 2,00 zł      

          Obiad - 50% dziennej opłaty – 4,00 zł            

    Podwieczorek - 25% dziennej opłaty- 2,00 zł

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wprowadzona została Zarządzeniem nr 1/2019/2020 z dnia 29.08.2019r.

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 w Bełchatowie po wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Rodziców i akceptacji Prezydenta Miasta Bełchatowa.

 


 

Drodzy Rodzice!

Instytut Żywności i Żywienia prowadzi stale aktualizowany portal pod nazwą Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl. Jest tam dostępna zarówno Piramida dla dzieci i młodzieży, jak również artykuły opracowane przez ekspertów:
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy---co-nowego


Drodzy Rodzice!

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591);

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom:
• nauczyciele,
• wychowawcy grup wychowawczych,
• specjaliści realizujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności są to: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci
pedagogiczni

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:
• z rodzicami dzieci,
• z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
• z placówkami doskonalenia nauczycieli,
• z innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
• z organizacjami pozarządowymi,
• z innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzież.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
• rozpoznawaniu oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
• rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka warunkujących funkcjonowanie;
• rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
Gdzie można otrzymać wsparcie:
1. u nas w przedszkolu zgłaszając się do nauczyciela lub dyrektora.
2. w Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie, ul. Czaplinecka 96, 97-400 Bełchatów, tel. 44 632 28 74
3. u psychologa – mediatora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie - od 18 października 2018 roku dyżury psychologa – mediatora odbywają się w czwartki, w godzinach 9.00 – 12.00 w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Bełchatowie przy ul. Okrzei 1a, sala nr 2. Zapisy do specjalisty są w budynku MOPS, ul. Dąbrowskiego 2 pok. 108, tel. 44 635 28 83.
4. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów
tel. 44 739 48 07, email: pcpr@powiat-belchatowski.pl

……………………………………
Link do strony MEN gdzie znajdują się dokumenty dotyczące - „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/ 


SZANOWNI RODZICE!

Zachęcamy do udziału w akcji 1% dla naszego Przedszkola


DRODZY RODZICE!

Nasze przedszkole w tym roku szkolnym przystąpiło do ogólnopolskiego projektu propagującego czytelnictwo pod hasłem "Mały miś w świecie wielkiej literatury".

Nasz przyjaciel miś Zbyś, Krzyś... właśnie rozpoczął wędrówkę do Waszych domów. Zachęcamy Państwa do zaangażowania się i wspólnie ze swoimi pociechami stworzenia wspaniałej książeczki, która będzie miłym podziękowaniem dla Misia.

Zapraszamy Was także do odwiedzenia nas w przedszkolu i przeczytania dzieciom (no i oczywiście misiom) ulubionych bajek, opowiadań czy wierszy Waszych dzieci.

CZEKAMY NA WAS!!!


UWAGA RODZICE !

W związku ze zmianą ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014r poz. 7 art. 20t ust. 2 pkt 1 litera c oraz ust. 3). Rodziców/Prawnych Opiekunów korzystających z ulgi z tytułu samotnego wychowywania dziecka prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających ww. sytuację (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem). Wskazane dokumenty należy jak najszybciej dostarczyć do Przedszkola  w oryginale, bądź notarialnie potwierdzonej kopii. 


UWAGA RODZICE!!! 

Z dniem 1 stycznia 2017r. opłaty za Przedszkole dokonywać można wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Opłaty za Przedszkole uiszczane drogą  elektroniczną należy dokonywać za pośrednictwem konta  bankowego - ING Bank Śląski o numerze:  27 1050 1461 1000 0024 1131 9433

W tytule wpłaty należy wpisać:
1) Imię i nazwisko rodziców i dziecka, nr grupy do której dziecko uczęszcza
2) Miesiąc, za który wnoszona jest opłata
3) Rodzaj opłaty oraz kwoty: pobyt – kwota wpłacana, wyżywienie – kwota wpłacana

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA!!!


UWAGA RODZICE!!!

Opłaty za Przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od 1 stycznia 2017 roku

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2017 jesteście Państwo zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Po wprowadzeniu przez radę miejską zmian w stosownej uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Bełchatów przedszkolach w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego

W praktyce, od 1 stycznia 2017r. rodzice dzieci 6-letnich będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


 Karta Dużej Rodziny.gov

 


Bełchatowska Karta Rodziny