Przedszkole Samorządowe nr 8 im. "Bajkowy Zakątek"
w Bełchatowie

Dla rodziców


Statut PS nr 8

Koncepcja Pracy PS nr 8


 

OGŁOSZENIE

Zapraszamy na spotkanie adaptacyjne w dniu 28.08.2019r. na godz. 10:00 rodziców wraz ze swoimi dziećmi rozpoczynającymi edukację przedszkolna w naszym przedszkolu.


Drodzy Rodzice!

Instytut Żywności i Żywienia prowadzi stale aktualizowany portal pod nazwą Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl. Jest tam dostępna zarówno Piramida dla dzieci i młodzieży, jak również artykuły opracowane przez ekspertów:
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy---co-nowego-
 


Drodzy Rodzice!

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591);

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom:
• nauczyciele,
• wychowawcy grup wychowawczych,
• specjaliści realizujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności są to: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci
pedagogiczni

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:
• z rodzicami dzieci,
• z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
• z placówkami doskonalenia nauczycieli,
• z innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
• z organizacjami pozarządowymi,
• z innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzież.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
• rozpoznawaniu oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
• rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka warunkujących funkcjonowanie;
• rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
Gdzie można otrzymać wsparcie:
1. u nas w przedszkolu zgłaszając się do nauczyciela lub dyrektora.
2. w Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie, ul. Czaplinecka 96, 97-400 Bełchatów, tel. 44 632 28 74
3. u psychologa – mediatora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie - od 18 października 2018 roku dyżury psychologa – mediatora odbywają się w czwartki, w godzinach 9.00 – 12.00 w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Bełchatowie przy ul. Okrzei 1a, sala nr 2. Zapisy do specjalisty są w budynku MOPS, ul. Dąbrowskiego 2 pok. 108, tel. 44 635 28 83.
4. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów
tel. 44 739 48 07, email: pcpr@powiat-belchatowski.pl

……………………………………
Link do strony MEN gdzie znajdują się dokumenty dotyczące - „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/

 Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2018/2019 prowadzony będzie przez nasze Przedszkole od 01.07.2019r. do 31.07.2019r.
W miesiącu sierpniu 2019 placówka będzie nieczynna.

W miesiącu sierpniu 2019 dyżurują:
Przedszkole Samorządowe Nr 1 – tel. 44/ 632 12 67
Przedszkole Samorządowe Nr 4 – tel. 44/632 26 15
Przedszkole Samorządowe Nr 5 – tel. 44/ 633 47 00
Przedszkole Samorządowe Nr 9 – tel. 44/633 46 80 w 20

Zapisy na dyżur wakacyjny trwają od 1 do 20 maja.
Dyżur w okresie wakacji pełniony pędzie w budynku Przedszkola przy ul. Szkolnej 14. W okresie dyżuru Przedszkole czynne będzie od 6.00 do 16.00.
Rodziców zainteresowanych opieką przedszkolną w okresie wakacyjnym prosimy o zgłaszanie się do wychowawczyń grup (nauczyciele przyjmują zapisy do naszego Przedszkola, jak i do placówki wybranej na miesiąc sierpień).

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego Przedszkola.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola jest złożenie pisemnego Oświadczenia dotyczącego opłat wynikających z korzystania z wychowania przedszkolnego oraz spełnienie następujących kryteriów:
a. rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują;
b. uiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka 3,4,5-letniego w przedszkolu oraz dziecka 6-letniego za wyżywienie z góry do 10-go dnia miesiąca, w którym odbywa się dyżur;
c. niedokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z wychowania przedszkolnego i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.

 


O G Ł O S Z E N I E

Przedszkole Samorządowe nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” zaprasza wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat z terenu Miasta Bełchatowa wraz ze swoimi rodzicami na „DZIEŃ OTWARTY” w sobotnie popołudnie, 9 lutego 2019r. na godzinę 15.30.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu - 44 633 30 88

R O D Z I C U!
P R Z Y J D Ź,  Z O B A C Z
P R Z Y P R O W A D Ź  S W O J E  D Z I E C K O!


 


 


SZANOWNI RODZICE!

Zachęcamy do udziału w akcji 1% dla naszego Przedszkola


DRODZY RODZICE!

Nasze przedszkole w tym roku szkolnym przystąpiło do ogólnopolskiego projektu propagującego czytelnictwo pod hasłem "Mały miś w świecie wielkiej literatury".

Nasz przyjaciel miś Zbyś, Krzyś... właśnie rozpoczął wędrówkę do Waszych domów. Zachęcamy Państwa do zaangażowania się i wspólnie ze swoimi pociechami stworzenia wspaniałej książeczki, która będzie miłym podziękowaniem dla Misia.

Zapraszamy Was także do odwiedzenia nas w przedszkolu i przeczytania dzieciom (no i oczywiście misiom) ulubionych bajek, opowiadań czy wierszy Waszych dzieci.

CZEKAMY NA WAS!!!


UWAGA RODZICE !

W związku ze zmianą ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014r poz. 7 art. 20t ust. 2 pkt 1 litera c oraz ust. 3). Rodziców/Prawnych Opiekunów korzystających z ulgi z tytułu samotnego wychowywania dziecka prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających ww. sytuację (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem). Wskazane dokumenty należy jak najszybciej dostarczyć do Przedszkola  w oryginale, bądź notarialnie potwierdzonej kopii. 


UWAGA RODZICE!!! 

Z dniem 1 stycznia 2017r. opłaty za Przedszkole dokonywać można wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Opłaty za Przedszkole uiszczane drogą  elektroniczną należy dokonywać za pośrednictwem konta  bankowego - ING Bank Śląski o numerze:  27 1050 1461 1000 0024 1131 9433

W tytule wpłaty należy wpisać:
1) Imię i nazwisko rodziców i dziecka, nr grupy do której dziecko uczęszcza
2) Miesiąc, za który wnoszona jest opłata
3) Rodzaj opłaty oraz kwoty: pobyt – kwota wpłacana, wyżywienie – kwota wpłacana

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA!!!


UWAGA RODZICE!!!

Opłaty za Przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od 1 stycznia 2017 roku

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2017 jesteście Państwo zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Po wprowadzeniu przez radę miejską zmian w stosownej uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Bełchatów przedszkolach w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego

W praktyce, od 1 stycznia 2017r. rodzice dzieci 6-letnich będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


 Karta Dużej Rodziny.gov

 


Bełchatowska Karta Rodziny