DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 


Mirosława Grzybek
Nauczyciel dyplomowany

Ukończyła studia wyższe magisterskie
na kierunku pedagogika w zakresie
nauczania początkowego,
studia podyplomowe w zakresie organizacji
i zarządzania placówką edukacyjną
Posiada certyfikat menadżera Oświaty.

Jest autorem wielu programów edukacyjnych,
które zostały wdrożone w placówce, m.in.: innowacja pedagogiczna
z wychowania ekologicznego.

Pasjonuje się pisaniem wierszy,scenariuszy okolicznościowych dla dzieci i rodziców.
Wydała tomik wierszy pt.:"Nasz kolorowy świat".
Na stanowisku dyrektora tej placówki pracuje od 1988 roku.
Systematycznie dokształca się oraz jest organizatorem różnych form doskonalenia w placówce. W roku szkolnym 2012/2013 była organizatorem i współorganizatorem szkoleń:

 • wpływ zabawy na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

 • kontrola zarządcza jako system zarządzania placówką oświatową

 • pozyskanie środków na działania ekologiczne z dotacji WFOŚIGW ,WODN Piotrków Tryb. przy współudziale PS nr 5

 • metody aktywizujące w pracy nauczyciela WODN Piotrków Tryb

 • tworzenie projektów i narzędzi ewaluacyjnych dla zespołów nauczycieli (kurs) SOFOKLES placówka doskonalenia

 • wykorzystanie wybranych technik artyterapii w pracy z dzieckiem –decupage

Systematycznie bogaci bibliotekę przedszkolną Zakupienie pozycji do biblioteki przedszkolnej (w ramach projektu z WFOŚIGW w Łodzi)

 


NAUCZYCIELE

 

 Ilona Pawłowska

Nauczyciel dyplomowany
Staż pracy: 35 lat

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Kierunek - Wychowanie Przedszkolne
i Nauczanie Początkowe

Podyplomowy kurs

 

Formy doskonalenia zawodowego:

 • Współpraca z Rodzicami w przedszkolu.

 • Jak skutecznie sprawować nadzór pedagogiczny.

 • Ewaluacja procesu edukacyjnego.

 • Metody diagnozowania rozwoju dzieci 5-letnich w oparciu o pakiet „Entliczek – pentliczek”.

 • Wykorzystanie zajęć muzycznych w profilaktyce uczniów z dysfunkcjami.

 • Tworzenie autorskich programów edukacji ekologicznej.

 • Kirigami – wycinanki i składanki z papieru.

 • Współpraca w zakresie profilaktyki i terapii zaburzeń zachowania środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Techniki arteterapeutyczne (plastyka, teatr, choreoterapia, muzykoterapia) w pracy z dziećmi.

 • Jak inspirować przedszkolaka do twórczości?

 • Edukacja ekologiczna w przedszkolu.

 • Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi przedszkolnymi.

 • Kurs kierownika wycieczki przedszkolnej/szkolnej.

 • Innowatorem być. Warsztat doskonalący umiejętności tworzenia programów dydaktyczno-wychowawczych.

 • Kto tak pięknie gra? To dzieci, Pani i Ja – cz. I Wiosna – Lato.

 • Seminarium „Diagnoza gotowości szkolnej dzieci".

 • Ewaluacja wewnętrznej pracy przedszkola – szkolenie.

 • Budowanie autorytetu nauczyciela – seminarium.

 • Dziecko trudne i zdolne – stymulacja zabawą zgodnie z nową podstawą programową.

 • Awans zawodowy nauczyciela.

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotno-żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym - zdrowie i higiena przedszkola z wykorzystaniem pomocy szkoleniowych.

 • Konstruowanie planów i programów dla przedszkola – kurs.

 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wraz z dokumentacją pracy przedszkola – kurs.

 • Współpraca z rodzicami w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  seminarium.

 • Elementy dekoracyjne w przedszkolu – kurs

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie.

 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości i sprawności psychoruchowej poprzez muzyczno - rytmiczne zajęcia terapeutyczne - warsztat metodyczny.

 • -pozyskanie środków na działania ekologiczne z dotacji WFOŚIGW

 • metody aktywizujące w pracy nauczyciela

 • tworzenie projektów i narzędzi ewaluacyjnych dla zespołów nauczycieli

 • wykorzystanie wybranych technik artyterapiiw pracy z dzieckiem –decupage

 • Rozwijanie twórczości dziecięcej w przedszkolu

 • Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli


Bożena Udalska


Nauczyciel dyplomowany
Staż pracy: 32 lat

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie

Kierunek: pedagogika, nauczanie początkowe

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Ukończony Podyplomowy kurs kwalifikacyjny z zakresu gimnastyki korekcyjnej

 

 

Formy doskonalenia zawodowego:

 • Kinezjologia edukacyjna – stymulowanie naturalnych mechanizmów rozwojowych.

 • Bezpieczeństwo dziecka na drodze.

 • Kierunki i formy współpracy z rodziną.

 • Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 • Wybrane metody terapeutyczne w edukacji dziecka przedszkolnego.

 • Arteterapia w edukacji przedszkolnej.

 • Edukacja zdrowotna w przedszkolu.

 • Ewaluacja procesu edukacyjnego.

 • Agresja wśród dzieci przedszkolnych, rozpoznawanie i przeciwdziałanie.

 • Ekologia i ochrona środowiska w wychowaniu przedszkolnym.

 • Metody i formy pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

 • Obserwacja pedagogiczna w pracy wychowawczej.

 • Podstawowy kurs obsługi komputera IBM PC.

 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie kształcenia.

 • Opracowanie programu autorskiego: „Bezpieczny Przedszkolak” – wdrożony do realizacji w placówce oraz suplement tego programu „ Przedszkolak Podróżnikiem”.

 • Kurs kierownika wycieczek szkolnych/przedszkolnych.

 • Innowatorem być. Warsztat doskonalący umiejętności tworzenia programów dydaktyczno – wychowawczych.

 • Techniki plastyczne w pracy z dziećmi.

 • Seminarium „Diagnoza gotowości szkolnej dzieci".

 • Ewaluacja wewnętrznej pracy przedszkola – szkolenie.

 • Budowanie autorytetu nauczyciela – seminarium.

 • Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w świetle nowej podstawy programowej.

 • Muzyczna akademia „Jesienne czary".

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotno – żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym – zdrowie i higiena przedszkolaka z wykorzystaniem pomocy szkoleniowych.

 • Konstruowanie planów i programów dla przedszkola – kurs.

 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wraz z dokumentacją pracy przedszkola – kurs.

 • Wspomaganie dziecka zdolnego w przedszkolu.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu.

 • Współpraca z rodzicami w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej – seminarium.

 • Elementy dekoracyjne w przedszkolu – kurs.

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie.

 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości i sprawności psychoruchowej poprzez muzyczno - rytmiczne zajęcia terapeutyczne - warsztat metodyczny.

 • Prezentacja podręczników wydawn. Nowa Era.

 • Pozyskanie środków na działania ekologiczne z dotacji WFOŚIGW (warsztaty metodyczne) WODN Piotrków Tryb. przy współudziale PS nr 5

 • Metody aktywizujące w pracy nauczyciela (kurs) WODN Piotrków Tryb

 • Tworzenie projektów i narzędzi ewaluacyjnych dla zespołów nauczycieli (kurs) SOFOKLES placówka doskonalenia

 • Wykorzystanie wybranych technik artyterapii w pracy z dzieckiem –decupage

 • Ewaluacja wewnętrzna pracy przedszkola- warsztat

 • Kontrola zarządcza w przedszkolu-kurs

 • Animacja czasu wolnego-warsztat

 • Ocena realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego -seminarium

 • System bezpieczeństawa, czyli jak ograniczyć ryzyko wypadków w przedszkolu - seminarium

 • Rozwijanie twórczości dziecięcej w przedszkolu

 

 

annstasiak.jpg

Anna Stasiak

Nauczyciel dyplomowany

Staż pracy: 10 lat

 

Wykształcenie: wyższe magistersie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Kierunek: Pedagogika
Specjalność:Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją artystyczną

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Kierunek: Logopedia

 

Formy doskonalenia zawodowego:

 • Kurs kierownika wycieczek szkolnych/przedszkolnych.

 • Innowatorem być. Warsztat doskonalący umiejętności tworzenia programów dydaktyczno – wychowawczych.

 • Kurs: wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 • Warsztat: edukacja ekologiczna i przyrodnicza na różnych etapach kształcenia.

 • KtoKurs kierownika wycieczek szkolnych/przedszkolnych.

 • Innowatorem być. Warsztat doskonalący umiejętności tworzenia programów dydaktyczno – wychowawczych.

 • Kurs tak pięknie gra? To dzieci, Pani i Ja. Cz.I Wiosna – Lato.

 • Kurs: Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 • Muzyczna akademia przedszkolaka "Jesienne czary".

 • Seminarium "Diagnoza gotowości szkolnej dzieci".

 • Ewaluacja wewnętrznej pracy przedszkola – szkolenie.

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotno – żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym – zdrowie i higiena przedszkolaka z wykorzystaniem pomocy szkoleniowych.

 • Konstruowanie planów i programów dla przedszkola – kurs.

 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wraz z dokumentacją pracy przedszkola – kurs.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu.

 • Wspomaganie dziecka zdolnego w przedszkolu.

 • Techniki plastyczne i techniczne do wykorzystania z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 • Awans zawodowy nauczyciela.

 • Papierowe czary”- zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru.

 • Zanim dziecko pójdzie do szkoły- wspieranie rozwoju dziecka na podstawie nowych publikacji MAC Edukacja.

 • Diagnoza i obserwacje dziecka w przedszkolu, nowoczesne rozwiązania w świetle wymagań prawa oświatowego.

 • Złota jesień- zabawy z muzyką klasyczną - warsztat metodyczny.

 • Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w świetle nowej podstawy programowej.

 • Gry i zabawy ekologiczno – przyrodnicze w terenie - szkolenie.

 • Złota jesień - zabawy z muzyką klasyczną” – warsztat metodyczny.

 • Współpraca z rodzicami w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej - seminarium.

 • Elementy dekoracyjne w przedszkolu – kurs.

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna - szkolenie.

 • Muzykoterapia

 • -pozyskanie środków na działania ekologiczne z dotacji WFOŚIGW (warsztaty metodyczne) WODN Piotrków Tryb. przy współudziale PS nr 5

 • metody aktywizujące w pracy nauczyciela (kurs) WODN Piotrków Tryb

 • tworzenie projektów i narzędzi ewaluacyjnych dla zespołów nauczycieli (kurs) SOFOKLES placówka doskonalenia

 • wykorzystanie wybranych technik artyterapii w pracy z dzieckiem –decupage

 • metody aktywizujące w pracy nauczyciela

 • zastosowanie czytania globalnego w pracy z uczniem z zaburzoną analizą i syntezą głoskowo-literową – szkolenie

 • praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy szkolenie dla logopedów i studentów logopedii

 • dziecko w świecie matematyki MAC Edukacja

 • promocja zdrowia –spotkanie z dietetykiem celem prawidłowego odżywiania przedszkolaka(seminarium)

 • Rozwijanie twórczości dziecięcej w przedszkolu

 • Strategie współpracy z rodzicami- budowanie zdrowych relacji, radzenie sobie w konflikcie

 • Klimat społeczny w placówce- podmiotowe traktowanie wychowanków przedszkolnej

 • Przedszkole dobrze postrzegane czyli jak kształtować pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym

 • Rola obchodów świąt państwowych i wydarzeń historycznych w edukacji

 • Animacja czasu wolnego- gry i zabawy terenowe
Anna Łuszcz-Kędziak
Nauczyciel dyplomowany
Staż pracy: 10 lat


Wykształcenie:
wyższe magisterskie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Piotrkowie Trybunalskim
kierunek: Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z edukacją artystyczną

wyższe - Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomi i Zarządzania w Łodzi

Kierunek: Bezpieczeństwo, ergonomia i higiena pracy.

 

Formy doskonalenia zawodowego:

 • Kurs kierownika wycieczek szkolnych/przedszkolnych.Innowatorem być. Warsztat doskonalący umiejętności tworzenia programów dydaktyczno – wychowawczych.

 • Kurs: wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 • Warsztat: edukacja ekologiczna i przyrodnicza na różnych etapach kształcenia

 • Kto tak pięknie gra? To dzieci, Pani i Ja. Cz.I Wiosna - Lato.

 • Kurs: Pierwsza pomoc przedmedyczna.

 • Muzyczna akademia przedszkolaka "Jesienne czary".

 • Seminarium „Diagnoza gotowości szkolnej dzieci".

 • Ewaluacja wewnętrznej pracy przedszkola – szkolenie.

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotno – żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym – zdrowie i higiena przedszkolaka z wykorzystaniem pomocy szkoleniowych.

 • Konstruowanie planów i programów dla przedszkola – kurs.

 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wraz z dokumentacją pracy przedszkola – kurs.

 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu.

 • Wspomaganie dziecka zdolnego w przedszkolu

 • Konflikty i psychomanipulacja w relacjach przedszkolnych.

 • Techniki plastyczne i techniczne do wykorzystania z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 • Awans zawodowy nauczyciela.

 • Papierowe czary” – zabawy ruchowe z zastosowaniem różnorodnych form papieru.

 • Zanim dziecko pójdzie do szkoły – wspieranie rozwoju dziecka na podstawie nowych publikacji MAC Edukacja.

 • Diagnoza i obserwacje dziecka w przedszkolu, nowoczesne rozwiązania w świetle wymagań prawa oświatowego.

 • Złota jesień – zabawy z muzyką klasyczną” – warsztat metodyczny.

 • Analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w świetle nowej podstawy programowej.

 • Gry i zabawy ekologiczno – przyrodnicze w terenie – szkolenie.

 • Kibicuj bezpiecznie – konferencja szkoleniowa.

 • Współpraca z rodzicami w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej – seminarium.

 • Elementy dekoracyjne w przedszkolu – kurs.

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie.

 • Z energią na rzecz ochrony klimatu - warsztat.

 • Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego.

 • Muzykoterapia.

 • pozyskanie środków na działania ekologiczne z dotacji WFOŚIGW (warsztaty metodyczne) WODN Piotrków Tryb. przy współudziale PS nr 5

 • metody aktywizujące w pracy nauczyciela (kurs) WODN Piotrków Tryb

 • tworzenie projektów i narzędzi ewaluacyjnych dla zespołów nauczycieli (kurs) SOFOKLES placówka doskonalenia

 • wykorzystanie wybranych technik artyterapii w pracy z dzieckiem –decupage

 • dziecko w świecie matematyki MAC Edukacja

 • ,,Dramaterapia" w pracy z grupą - seminarium

 • Klimat społeczny w placówce- podmiotowe traktowanie wychowanków przedszkolnej

 • Przedszkole dobrze postrzegane czyli jak kształtować pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym

 • Rola obchodów świąt państwowych i wydarzeń historycznych w edukacji

 • Animacja czasu wolnego- gry i zabawy terenoweJoanna Zagalska
www.cielecka.digart.pl
Nauczyciel kontraktowy

Staż pracy: 5 lat

Wykształcenie:
Pedagogika wieu dziecięcego i plastyka
- Kolegium nauczycielskie w Zgierzu
Pedagogika wieku dziecięcego
-Wydział Nauk o wychowaniu Uniwersytet Łódzki
Edukacja przez sztukę
- Wydzial nauk o wychowaniu Uniwersytet Łódzki

Formy doskonalenia zawodowego:

 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Warsztaty plastyczne „Decoupage klasyczny i cieniowania".

 • Warsztaty metodyczne „Drewniane czary – zabawy ruchowe
  z zastosowaniem przyborów wykonanych z drewna i papieru".

 • Warsztaty metodyczne „Od samby do walca wiedeńskiego – tańczyć każdy może" – integracyjne wersje wybranych tańców towarzyskich.

 • Warsztaty metodyczne – „Kto tak pięknie gra? To pani, dzieci i ja".

 • Warsztaty metodyczne "Muzyczna Akademia Przedszkolaka - Jesienne czary".

 • Seminarium – „Przedszkole wobec aktualnych zmian w systemie edukacji.”

 • Seminarium "Diagnoza gotowości szkolnej dzieci".

 • Ewaluacja wewnętrznej pracy przedszkola – szkolenie.

 • Jesienne czary” – muzyczna akademia.

 • Nauka przez zabawę” – seminarium.

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotno-żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym – zdrowie i higiena przedszkolaka z wykorzystaniem pomocy szkoleniowych.

 • Konstruowanie planów i programów dla przedszkola – kurs.

 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wraz z dokumentacją pracy przedszkola – kurs.

 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu.

 • Wspomaganie dziecka zdolnego w przedszkolu.

 • Złota jesień – zabawy z muzyką klasyczną” – warsztat metodyczny.

 • Kibicuj bezpiecznie” – konferencja szkoleniowa.

 • Współpraca z rodzicami w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej – seminarium.

 • Elementy dekoracyjne w przedszkolu – kurs.

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – szkolenie.

 

 

 

Anna Markiewicz

Nauczyciel kontraktowy

Staż pracy: 6 lata

Wykształcenie: wyższe magisterskie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Kierunek:Pedagogika
Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

Formy doskonalenia zawodowego:

 

 • Tworzenie projektów i narzędzi ewaluacyjnych dla zespołów nauczycieli (kurs) SOFOKLES placówka doskonalenia

 • Gry i zabawy ruchowe

 • Dziecko w świecie matematyki MAC

 • Żywiołowa podróż - warsztaty muzyczne

 • Kurs kierownika wycieczek szkolnych

 • Ocena realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 • System bezpieczeństwa, czyli jak ograniczyć ryzyko wypadków w przedszkolu

 • Dokumentowanie rozwoju zawadowego nauczyciela stażysty i kontraktowego

 • Rozwijanie twórczości dziecięcej w przedszkolu

 • Strategie współpracy z rodzicami- budowanie zdrowych relacji, radzenie sobie w konflikcie.

 • Rada Pedagogiczna jako grupa, która buduje autorytet i daje poczucie wsparcia

 • Klimat społeczny w placówce- podmiotowe traktowanie wychowanków przedszkolnej

 • Przedszkole dobrze postrzegane czyli jak kształtować pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym

 • Rola obchodów świąt państwowych i wydarzeń historycznych w edukacji

 • Animacja czasu wolnego- gry i zabawy terenowe

 

 

Małgorzata Skóra

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

  Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunek: Pedagogika

                          Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

                            Pedagogika resocjalizacyjna z elementami

                      doradztwa zawodowego i personalnego

Nauczyciel kontraktowy

Staż pracy: 4 lata

 

 

Formy doskonalenia zawodowego:

 • Warsztaty dotyczące wspierania rodzin wielojęzycznych organizowanych w ramach międzynarodowego projektu „MULTILINGUAL FAMILIES –wspieranie rodzin wielojęzycznych –lingwistycznego skarbu Europy.”

 • Kurs kierownika wycieczek szkolnych

 • Strategie współpracy z rodzicami- budowanie zdrowych relacji, radzenie sobie w konflikcie

 • Papieroplastyka w świątecznym wydaniu -warsztat metodyczny

 • Klimat społeczny w placówce- podmiotowe traktowanie wychowanków przedszkolnej

 • Przedszkole dobrze postrzegane czyli jak kształtować pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym

 • Rola obchodów świąt państwowych i wydarzeń historycznych w edukacji

 • Animacja czasu wolnego- gry i zabawy terenowe

 

 

 

Magdalena Owczarek

 

Wykształcenie:Wyższe magisterskie

Nauczyciel kontraktowy

 

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi

 

  Integralna  Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z elementami Montessori

Staż pracy: 5 lata

 

 

 

Formy doskonalenia zawodowego:

 

 • Metoda Montessori w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym”- Kurs i warsztaty metodyczne

 • Ocena realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego” -Kurs

 • System Bezpieczeństwa, czyli jak ograniczyć ryzyko wypadków dzieci w przedszkolu”- Kurs

 • Zabawy z muzyka klasyczną w przedszkolu”- Warsztaty Metodyczne

 • Metody aktywizujące w pracy nauczyciela”- Szkolenie

 • Wykorzystanie wybranych  technik arteterapii  w pracy z dzieckiem decupage w przedszkolu”- Szkolenie

 • Świat małego odkrywcy – zabawy eksperymentalne w zakresie chemii i fizyki dla dzieci w wieku przedszkolnym”- Warsztaty Metodyczne

 • Wspomaganie rozwoju dziecka ze szczególnymi potrzebami Edukacyjnymi” Kurs

 • Zastosowanie technik multimedialnych w edukacji  wczesnoszkolnej i przedszkolnej” Kurs

 • Rzeczy Zwykłe i niezwykłe –techniki rozwoju artystycznego dla nauczycieli”- Warsztaty Metodyczne

 • Odkrywam siebie Szkoła tuż  tuż – rozwój inteligencji dziecka w wieku przedszkolnym” -Kurs

 • Kierownik Wycieczek  Szkolnych”- Kurs

 • Strategie współpracy z rodzicami- budowanie zdrowych relacji, radzenie sobie w konflikcie”

 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości i sprawności psychoruchowej poprzez muzyczno - rytmiczne zajęcia terapeutyczne - warsztat metodyczny.”

 • Klimat społeczny w placówce- podmiotowe traktowanie wychowanków przedszkolnej

 • Przedszkole dobrze postrzegane czyli jak kształtować pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym

 • Rola obchodów świąt państwowych i wydarzeń historycznych w edukacji

 • Animacja czasu wolnego- gry i zabawy terenowe

 

.justyna.jpg

Justyna Madejczyk

 

nauczyciel kontraktowy

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

 

Studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna


  Staż pracy: 2 lata


Formy doskonalenia zawodowego:

 

 • Klimat społeczny w placówce- podmiotowe traktowanie wychowanków przedszkolnej

 • Przedszkole dobrze postrzegane czyli jak kształtować pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym

 • Rola obchodów świąt państwowych i wydarzeń historycznych w edukacji

 • Animacja czasu wolnego- gry i zabawy terenowe